• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

15 mega – pravidla

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Soutěž s názvem 15 mega (dále také jen „soutěž“) probíhá v termínu od 00:00:01 dne 15. 1. 2017 do 23:59:59 dne 21. 12. 2017.
  2. Soutěže se mohou zúčastnit sázející u společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel (dále také „sázející“ nebo „účastník“).
  3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu a je řádně registrována k sázení či věrnostnímu programu u společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel.
  4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k některé ze společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
  5. Pravidla soutěže jsou společná pro sázející u všech společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel. Toto znění v českém jazyce upravuje průběh soutěže pro sázející u společností TIPSPORT a.s., Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů, na internetových stránkách www.tipsport.cz/15-mega a www.chance.cz/15-mega a na pobočkách sázkových kanceláří Tipsport a Chance. Pravidla soutěže existují též ve slovenském jazyce pro sázející u společnosti TIPSPORT SK, a.s. a až na odlišný název soutěže, použití některých jiných výrazů a použití jiné měny se jedná o principiálně stejná pravidla.
 2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY

  1. Výhrami v soutěži jsou podíly na celkové finanční dotaci 15 000 000 Kč (patnáct milionů korun českých), které budou účastníkům vyplaceny v ekvivalentní bodové hodnotě uvedené níže.
  2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že všechny výhry v soutěži jsou společné pro všechny společnosti, u kterých se lze soutěže zúčastnit, tedy všichni účastníci soutěže bez ohledu na to, zda jsou klienty jedné či více společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel, popř. zda se účastní soutěže u českého či slovenského provozovatele, společně soutěží o podíly na celkové dotaci 15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých).
  3. Do soutěže se sázející zapojí automaticky uzavřením sázek splňujících kritéria stanovená v bodě 3.1. těchto pravidel.
 3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

  1. Pro svoji řádnou účast v soutěži u jednoho provozovatele musí sázející u tohoto provozovatele uzavřít kurzovou sázku nebo sázky v souhrnné hodnotě vkladu alespoň 100 Kč včetně případného manipulačního poplatku (dále také „denní hodnota vkladu“), a to v každém po sobě bezprostředně jdoucím dni po celou dobu trvání soutěže s výjimkou dní, ve kterých využije žolíka.
  2. Žolík představuje den, ve kterém účastník nesplní předepsané podmínky, aniž by tím ztrácel nárok na účast v soutěži. Každý účastník může v době trvání soutěže využít nejvýše tří žolíky, a to v libovolné dny soutěže, aniž by tím byl dotčen nárok na jeho další účast v soutěži. V případě, že účastník nesplní podmínky soutěže v libovolném dni po využití všech tří žolíků, nárok na další účast v soutěži ztrácí.
  3. Nárok na tři žolíky získá pouze ten sázející, který splní podmínky pro účast v soutěži v prvních sedmi dnech soutěže od jejího počátku. Prvního žolíka tak může účastník využít až osmý den konání soutěže.
  4. Za účastníkovu řádnou účast v soutěži se považuje situace, kdy příslušný právní předpis zakazuje v určitý den provozování kurzových sázek u příslušného provozovatele nebo provozovatelů. V takovém případě bude sázejícímu splnění podmínek soutěže za daný den uznáno automaticky bez ztráty žolíka. Obdobně je postupováno u sázejících, kteří své sázky po celé dosavadní období trvání soutěže uzavírali výhradně v kamenných pobočkách jednotlivých provozovatelů, ale pouze v případě, že příslušný provozovatel oznámí plošné uzavření všech svých poboček v předem určeném dni nebo dnech (např. státní svátky).
  5. V případě zásahu vyšší moci jako např. živelné katastrofy, státní smutek, občanské nepokoje nebo v případě technických problémů pořadatele či provozovatele, v jejichž důsledku nebude možné po celý den v rámci trvání soutěže plošně přijímat kurzové sázky, se soutěž u dotčeného provozovatele nepřerušuje a tato doba se považuje za účastníkovu řádnou účast v soutěži. V případě, že by některá z uvedených překážek trvala u jednoho provozovatele déle než 7 kalendářních dní, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž bez náhrady u příslušného provozovatele nebo u všech provozovatelů ukončit.
  6. Do soutěže se počítají kurzové sázky uzavřené sázejícím prostřednictvím internetového sázení na www.tipsport.cz, m.tipsport.cz nebo v nativní mobilní aplikaci (provozovatel Tipsport.net a.s.) a sázky uzavřené prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel TIPSPORT a.s. nebo Tipsport.net a.s.) nebo prostřednictvím internetového sázení na www.tipsport.sk, m.tipsport.sk nebo v nativní mobilní aplikaci (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) a prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) nebo prostřednictvím internetového sázení na www.chance.cz, m.chance.cz a v nativní mobilní aplikaci (provozovatel CHANCE a.s.) a na kamenných pobočkách v rámci Golden Clubu Chance (provozovatel CHANCE a.s). Kurzové sázky uzavřené u TIPSPORT a.s. a Tipsport.net a.s., které se pro účely soutěže považují za jednoho provozovatele, jsou sázejícímu započítávány společně.
  7. V soutěži se započítávají všechny klasické kurzové sázky (vyjma stornovaných), včetně sázek, u kterých byl proveden cash out, i LIVE sázky.
  8. Pro splnění podmínky denní požadované výše vkladu kurzové sázky není rozhodující, zda taková sázka či sázky budou výherní.
  9. Sázky v soutěži nelze uzavřít s předstihem. Ani odpovídající navýšení denní hodnoty vkladu tak není možné uznat jako splnění podmínek soutěže pro následující den či dny.
 4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

  1. Při splnění podmínek soutěže uvedených v bodě 3.1. získává sázející u provozovatele, u kterého se soutěže účastní, automaticky výhru v podobě podílu z celkové dotace soutěže (dále též jen „výhra“), a to tak, že je celková dotace soutěže vydělena počtem sázejících u všech provozovatelů, kteří splnili podmínky uvedené v bodě 3.1. Na každého vyhrávajícího účastníka připadá přesně stejný podíl celkové dotace. Každý sázející může u jednoho provozovatele získat pouze jednu výhru.
  2. Dosažené výhry budou sázejícím vyplaceny výhradně v bodové hodnotě odpovídající hodnotě v Kč podle převodu uvedeného níže. V případě, že tato bodová hodnota není po převodu v celých jednotkách, zaokrouhluje vždy na celou jednotku dané bodové hodnoty nahoru.
   1. Vyhrávajícím účastníkům, kteří podali sázky v době trvání soutěže v rámci internetového sázení (provozovatel Tipsport.net a.s.) nebo prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel TIPSPORT a.s. nebo Tipsport.net a.s.), je dosažený podíl na dotaci vyplacen v Netech na jejich herní účet, přičemž 1 Net se rovná 1 Kč. Nety lze využít ke všem sázkám v souladu s Parametry Tipkonta.
   2. Vyhrávajícím účastníkům, kteří podali sázky v době trvání soutěže prostřednictvím internetového sázení nebo prostřednictvím karty Golden Clubu na kamenných pobočkách (provozovatel CHANCE, a.s.), je dosažený podíl na dotaci vyplacen v goldenech, přičemž 18 goldenů se rovná 1 Kč. Goldeny lze využít k libovolným sázkám.
  3. Pokud sázející splní podmínky soutěže a dosáhne výhry u více provozovatelů najednou, získá výhru u každého z těchto provozovatelů.
  4. Vyhrávajícím účastníkům budou dosažené podíly na celkové dotaci, tedy výhry, připsány automaticky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže (tedy nejpozději 28. 12. 2017).
  5. Získané výhry budou účastníkům připsány v hodnotě snížené o odečtenou daň z výhry, je-li taková daň předepsána (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč).
  6. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem soutěže. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 5. REKLAMACE

  1. Jakékoli reklamace vyplývající z průběhu soutěže může účastník uplatnit u příslušného provozovatele, u kterého se soutěže účastní, a to pouze písemně jejich zasláním e-mailem na adresy podpora@tipsport.cz nebo info@chance.cz nebo dopisem na adresu provozovatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy došlo k reklamované situaci. Takové reklamace budou bez zbytečného odkladu vyřízeny po předchozím projednání s pořadatelem soutěže.
  2. Jednotlivé reklamace jsou řešeny individuálně, přičemž v příslušných situacích postupuje provozovatel či pořadatel obvykle podle těchto zásad:
   1. Reklamaci nebude vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů ležících na straně sázejícího (opomenutí, nesplnění denní hodnoty vkladu apod.). V těchto případech se přednostně uplatňuje žolík.
   2. Reklamaci nebude vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů ležících na straně provozovatele jen po velmi omezenou nebo s předstihem avizovanou dobu (krátkodobý výpadek internetového sázení či jeho plánovaná údržba, krátkodobé nebo předem oznámené dlouhodobé uzavření pobočky nebo nedostupnost přihlášení do věrnostního programu apod.). V těchto případech se má přednostně za to, že sázející uplatní jiný dostupný způsob uzavření sázky u daného provozovatele (např. prostřednictvím mobilního telefonu), nebo využije žolíka.
   3. Reklamaci může být vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů neočekávaně ležících na straně provozovatele po většinu běžné provozní doby (dlouhodobý výpadek internetového sázení, náhlé celodenní uzavření pobočky nebo dlouhodobá nedostupnost přihlášení do věrnostního programu apod.), ale pouze v případě, že sázející prokazatelně nemůže v takto neočekávané situaci uzavřít sázku jiným dostupným způsobem (např. uzavírá sázky pouze v pobočkách a nemá založen internetový herní účet nebo uzavírá sázky výhradně na internetu a není členem věrnostního programu provozovatele).
   4. Reklamaci bude vyhověno v případě, že účastníkovi, který splnil všechny podmínky soutěže, nebyla v uvedené lhůtě stanoveným způsobem připsána výhra, nebo byla tato výhra připsána v jiné než dosažené bodové hodnotě.
  3. V případě uznání reklamace je účastníkovi navrácen ztracený žolík a nebo, pokud již žádným žolíkem nedisponuje, je mu uznáno pokračování v soutěži.
  4. Rozhodnutí provozovatele či pořadatele o výsledku reklamace je vždy konečné bez možnosti odvolání.
 6. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Účastí v soutěži souhlasí sázející s použitím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném ve Všeobecných podmínkách elektronického sázení u Tipsport.net a.s., Všeobecných obchodních podmínkách CHANCE a.s. či Všeobecných obchodních podmínkách věrnostního programu Golden Club, které sázející odsouhlasil při své registraci k sázení či do věrnostního programu jednotlivých provozovatelů.
  2. Účastí v soutěži sázející dále výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel, resp. pořadatel oprávněn zveřejnit jeho uživatelské jméno, pod kterým u daného provozovatele vystupuje, a to za účelem vytvoření veřejných přehledů účastníků soutěže a dále také v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech všech provozovatelů soutěže. Tento souhlas je poskytnut po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

  1. Pořadatelem soutěže je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání soutěže spolupracuje se společnostmi TIPSPORT a.s., TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. (v těchto pravidlech jen „provozovatelé“). Společnosti TIPSPORT a.s. a Tipsport.net a.s. jsou pro účely soutěže považovány za jediného provozovatele.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  3. Bude-li mít pořadatel či provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, jež je v rozporu s těmito pravidly, podmínkami či zákonnými předpisy.
  4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm.
  5. Účast v soutěži ani jakoukoli výhru nelze vymáhat soudní cestou.
  6. V ostatním se průběh soutěže a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem, resp. jednotlivými provozovateli, řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.


Platí od 15. 1. 2017
Tipsport.net a.s.

Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+ | Copyright © 2017 Tipsport.net a.s.