• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

15 mega – pravidla

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Soutěž s názvem 15 mega (dále také jen „soutěž“) probíhá v termínu od 00:00:01 dne 13. 1. 2019 do 23:59:59 dne 19. 12. 2019.
  2. Soutěže se mohou zúčastnit sázející u společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel (dále také „sázející“ nebo „účastník“).
  3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu a je řádně registrována k sázení či věrnostnímu programu u společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel.
  4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k některé ze společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
  5. Pravidla soutěže jsou společná pro sázející u všech společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel. Toto znění v českém jazyce upravuje průběh soutěže pro sázející u společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů, na internetových stránkách www.tipsport.cz/15-mega a www.chance.cz/15-mega a na pobočkách sázkových kanceláří Tipsport a Chance. Pravidla soutěže existují též ve slovenském jazyce pro sázející u společnosti TIPSPORT SK, a.s. a až na odlišný název soutěže, použití některých jiných výrazů a použití jiné měny se jedná o principiálně stejná pravidla.
 2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY

  1. Výhrami v soutěži jsou podíly na celkové finanční dotaci 15 000 000 Kč (patnáct milionů korun českých), které budou účastníkům vyplaceny v ekvivalentní bodové hodnotě uvedené níže.
  2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že všechny výhry v soutěži jsou společné pro všechny společnosti, u kterých se lze soutěže zúčastnit, tedy všichni účastníci soutěže bez ohledu na to, zda jsou klienty jedné či více společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel, popř. zda se účastní soutěže u českého či slovenského provozovatele, společně soutěží o podíly na celkové dotaci 15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých).
  3. Do soutěže se sázející zapojí automaticky uzavřením sázek splňujících kritéria stanovená v bodě 3.1. těchto pravidel.
 3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

  1. Pro svoji řádnou účast v soutěži u jednoho provozovatele musí sázející u tohoto provozovatele uzavřít kurzovou sázku nebo sázky v souhrnné hodnotě vkladu alespoň 100 Kč včetně případného manipulačního poplatku (dále také „denní hodnota vkladu“), a to v každém po sobě bezprostředně jdoucím dni po celou dobu trvání soutěže s výjimkou dní, ve kterých využije žolíka. Do soutěže se započítávají také kurzové sázky uzavřené za Nety (provozovatel Tipsport.net a.s.) a goldeny (provozovatel CHANCE a.s.), pokud budou odpovídat požadovanému vkladu v korunách.
  2. Žolík představuje den, ve kterém účastník nesplní předepsané podmínky, aniž by tím ztrácel nárok na účast v soutěži. Každý účastník může v době trvání soutěže využít nejvýše tří žolíky, a to v libovolné dny soutěže, aniž by tím byl dotčen nárok na jeho další účast v soutěži. V případě, že účastník nesplní podmínky soutěže v libovolném dni po využití všech tří žolíků, nárok na další účast v soutěži ztrácí.
  3. Nárok na tři žolíky získá pouze ten sázející, který splní podmínky pro účast v soutěži v prvních sedmi dnech soutěže od jejího počátku. Prvního žolíka tak může účastník využít až osmý den konání soutěže.
  4. Za účastníkovu řádnou účast v soutěži se považuje situace, kdy příslušný právní předpis zakazuje v určitý den provozování kurzových sázek u příslušného provozovatele nebo provozovatelů. V takovém případě bude sázejícímu splnění podmínek soutěže za daný den uznáno automaticky bez ztráty žolíka. Obdobně je postupováno u sázejících, kteří své sázky po celé dosavadní období trvání soutěže uzavírali výhradně v kamenných pobočkách jednotlivých provozovatelů, ale pouze v případě, že příslušný provozovatel oznámí plošné uzavření všech svých poboček v předem určeném dni nebo dnech (např. státní svátky).
  5. V případě zásahu vyšší moci jako např. živelné katastrofy, státní smutek, občanské nepokoje nebo v případě technických problémů pořadatele či provozovatele, v jejichž důsledku nebude možné po celý den v rámci trvání soutěže plošně přijímat kurzové sázky, se soutěž u dotčeného provozovatele nepřerušuje a tato doba se považuje za účastníkovu řádnou účast v soutěži. V případě, že by některá z uvedených překážek trvala u jednoho provozovatele déle než 7 kalendářních dní, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž bez náhrady u příslušného provozovatele nebo u všech provozovatelů ukončit.
  6. Do soutěže se počítají kurzové sázky uzavřené sázejícím prostřednictvím internetového sázení na www.tipsport.cz, m.tipsport.cz nebo v nativní mobilní aplikaci (provozovatel Tipsport.net a.s.) a sázky uzavřené prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel Tipsport.net a.s.) nebo prostřednictvím internetového sázení na www.tipsport.sk, m.tipsport.sk nebo v nativní mobilní aplikaci (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) a prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) nebo prostřednictvím internetového sázení na www.chance.cz, m.chance.cz a v nativní mobilní aplikaci (provozovatel CHANCE a.s.) a na kamenných pobočkách v rámci Golden Clubu Chance (provozovatel CHANCE a.s).
  7. V soutěži se započítávají všechny klasické kurzové sázky (vyjma stornovaných), včetně sázek, u kterých byl proveden cash out, i LIVE sázky.
  8. Pro splnění podmínky denní požadované výše vkladu kurzové sázky není rozhodující, zda taková sázka či sázky budou výherní.
  9. Sázky v soutěži nelze uzavřít s předstihem. Ani odpovídající navýšení denní hodnoty vkladu tak není možné uznat jako splnění podmínek soutěže pro následující den či dny.
 4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

  1. Při splnění podmínek soutěže uvedených v bodě 3.1. získává sázející u provozovatele, u kterého se soutěže účastní, automaticky výhru v podobě podílu z celkové dotace soutěže (dále též jen „výhra“), a to tak, že je celková dotace soutěže vydělena počtem sázejících u všech provozovatelů, kteří splnili podmínky uvedené v bodě 3.1. Na každého vyhrávajícího účastníka připadá přesně stejný podíl celkové dotace. Každý sázející může u jednoho provozovatele získat pouze jednu výhru.
  2. Dosažené výhry budou sázejícím vyplaceny výhradně v bodové hodnotě odpovídající hodnotě v Kč podle převodu uvedeného níže. V případě, že tato bodová hodnota není po převodu v celých jednotkách, zaokrouhluje vždy na celou jednotku dané bodové hodnoty nahoru.
   1. Vyhrávajícím účastníkům, kteří podali sázky v době trvání soutěže v rámci internetového sázení (provozovatel Tipsport.net a.s.) nebo prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (provozovatel Tipsport.net a.s.), je dosažený podíl na dotaci vyplacen v Netech na jejich herní konto, přičemž 1 Net se rovná 1 Kč. Nety lze využít ke všem sázkám v souladu s Parametry Tipkonta.
   2. Vyhrávajícím účastníkům, kteří podali sázky v době trvání soutěže prostřednictvím internetového sázení nebo prostřednictvím karty Golden Clubu na kamenných pobočkách (provozovatel CHANCE, a.s.), je dosažený podíl na dotaci vyplacen v goldenech na jejich herní konto, přičemž platný poměr goldenů vůči Kč je vždy zveřejněn na www.chance.cz v sekci Bonusy. Goldeny lze využít k libovolným sázkám.
  3. Pokud sázející splní podmínky soutěže a dosáhne výhry u více provozovatelů najednou, získá výhru u každého z těchto provozovatelů.
  4. Vyhrávajícím účastníkům budou dosažené podíly na celkové dotaci, tedy výhry, připsány automaticky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže (tedy nejpozději 27. 12. 2019).
  5. Získané výhry budou účastníkům připsány v hodnotě snížené o odečtenou daň z výhry, je-li taková daň předepsána (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč).
  6. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem soutěže. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 5. REKLAMACE

  1. Jakékoli reklamace vyplývající z průběhu soutěže může účastník uplatnit u příslušného provozovatele, u kterého se soutěže účastní, a to pouze písemně jejich zasláním e-mailem na adresy podpora@tipsport.cz nebo info@chance.cz nebo dopisem na adresu provozovatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy došlo k reklamované situaci. Takové reklamace budou bez zbytečného odkladu vyřízeny po předchozím projednání s pořadatelem soutěže.
  2. Jednotlivé reklamace jsou řešeny individuálně, přičemž v příslušných situacích postupuje provozovatel či pořadatel obvykle podle těchto zásad:
   1. Reklamaci nebude vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů ležících na straně sázejícího (opomenutí, nesplnění denní hodnoty vkladu apod.). V těchto případech se přednostně uplatňuje žolík.
   2. Reklamaci nebude vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů ležících na straně provozovatele jen po velmi omezenou nebo s předstihem avizovanou dobu (krátkodobý výpadek internetového sázení či jeho plánovaná údržba, krátkodobé nebo předem oznámené dlouhodobé uzavření pobočky nebo nedostupnost přihlášení do věrnostního programu apod.). V těchto případech se má přednostně za to, že sázející uplatní jiný dostupný způsob uzavření sázky u daného provozovatele (např. prostřednictvím mobilního telefonu), nebo využije žolíka.
   3. Reklamaci může být vyhověno v případě, že sázející neuzavřel sázky v požadované denní hodnotě vkladu z důvodů neočekávaně ležících na straně provozovatele po většinu běžné provozní doby (dlouhodobý výpadek internetového sázení, náhlé celodenní uzavření pobočky nebo dlouhodobá nedostupnost přihlášení do věrnostního programu apod.), ale pouze v případě, že sázející prokazatelně nemůže v takto neočekávané situaci uzavřít sázku jiným dostupným způsobem (např. uzavírá sázky pouze v pobočkách a nemá založeno internetové herní konto nebo uzavírá sázky výhradně na internetu a není členem věrnostního programu provozovatele).
   4. Reklamaci bude vyhověno v případě, že účastníkovi, který splnil všechny podmínky soutěže, nebyla v uvedené lhůtě stanoveným způsobem připsána výhra, nebo byla tato výhra připsána v jiné než dosažené bodové hodnotě.
  3. V případě uznání reklamace je účastníkovi navrácen ztracený žolík, a nebo, pokud již žádným žolíkem nedisponuje, je mu uznáno pokračování v soutěži.
  4. Rozhodnutí provozovatele či pořadatele o výsledku reklamace je vždy konečné bez možnosti odvolání.
 6. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.
 7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

  1. Pořadatelem soutěže je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání soutěže spolupracuje se společnostmi TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. (v těchto pravidlech jen „provozovatelé“).
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz a www.chance.cz. Účastník svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány (zejména Ministerstvem financí ČR) v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy.
  3. Bude-li mít pořadatel či provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, jež je v rozporu s těmito pravidly, podmínkami či zákonnými předpisy.
  4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm.
  5. Účast v soutěži ani jakoukoli výhru nelze vymáhat soudní cestou.
  6. V ostatním se průběh soutěže a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem, resp. jednotlivými provozovateli, řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.


Platí od 3. 1. 2019
Tipsport.net a.s.