• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Podmínky Tipkonta

Výňatek ze Všeobecných podmínek elektronického sázení u Tipsport.net a.s. (PDF)

§ 9
VĚRNOSTNÍ PROGRAM TIPKONTO

 1. TIPKONTO je věrnostní program (dále jen Program) provozovaný Tipsportem ve spolupráci se společností TIPS PORT a.s., IČ: 18600824, se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 673 (dále jen Partner).
 2. Členem Programu (dále jen Člen) se stává (i) automati c ky každý Sázející s dokončenou registrací do Hry (viz §2 odst. (5) těchto VP) a dále (ii) sázející, který se účastní kursových sázek na pobočkách Partnera, a to okamžikem získání karty Tipkonta (dále jen Tipkarta) na základě přihláš ení do P rogramu postupem dle ustanovení § 2 odst. (3) a první a druhé vět y odst. (4) těchto VP s výjimkou uvedení e – mailové (elektronické) adresy. O Tipkartu může požádat i Sázející s dokončenou registrací dle (i) výše, a to v kterékoliv pobočce Tipsportu. Každý Člen může být držitelem pouze jedn é Tipkarty.
 3. Na Program se, není – li uvedeno jinak, vztahují všechna ustanovení těchto VP a dále HP nebo h erního plánu Partnera.
 4. Člen získává při úhradě vkladů Tipsportu nebo Partner u věrnostní body, tzv. Nety, a to za podmínek stanovených podmínkami Program u (dále jen Parametry). Nety lze získat též při splnění podmínek marketingových akcí nebo soutěží Tipsportu či Partnera.
 5. Člen je oprávněn využívat Nety k čerpání členských výhod v souladu s aktuálními Parametry a dále při nákupu zboží z nabídky Tipsportu či Partnera nebo v souladu s dalšími nabídkami zveřejněnými na www.tipsport.cz či v pobočkách Partnera.
 6. Aktuální Parametry pro čerpání Netů jsou vždy zveřejněny na www.tipsport.cz a v pobočkách Partnera.
 7. Finanční prostředky, Nety a veškeré transakce Člena jsou v případě, že Sázející dokončí registraci dle §2 odst. (5) těchto VP evidovány na Herním účtu, v případě ostatních Členů Programu pak na zvláštní vnitřním účtu Tipsportu, tzv. ikontu.
 8. Přístup na Herní účet je možný v souladu s §3 těchto VP anebo na pobočkách Partnera, to však výhradně prostřednictvím Tipkarty. Přístup na ikonto je možný výhradně prostřednictvím Tipkarty. Na d otace a výběry z ikonta se vztahují ustanovení o dotac ích a výběrech z Herního účtu dle §4 a §5 těchto VP.
 9. Na pobočkách Partnera může Člen z ískat N ety a čerpat další výhody, a to výhradně prostřednictvím Tipkarty. O vydání Tipkarty může Člen požádat v kterékoli pobočce Partnera, vydání Tipkarty je bezplatné. V pobočkách Partnera je Člen povinen předložit Tipkartu před uzavřením S ázek, jinak nebudou jeho S ázky evidovány v rámci Programu a nevztahují se na ně Parametry.
 10. Při ztrátě či odcizení tiketu vsazeného prostřednictvím Tipkarty platí stejná pravidla jako p ři ztrátě či odcizení tiketu vsazeného bez jejího prostřednictví, jak je uvedeno v h erním plánu Partnera, tzn. předložení originálu tiketu je za všech okolností základní podmínkou výplaty výhry.
 11. Tipkarta je majetkem Tipsportu a je nepřenosná. Člen je povi nen chránit Tipkartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Tipkarty, je Č len povinen Tipkartu okamžitě zablokovat na infolince Tipsportu 311 633 118 nebo v kterékoli pobočce Partnera. Následně může Č len požádat o vydání nové Tipkarty.
 12. Tipkarta je chráněna prostřednictvím PINu, který obdrží Člen při jejím vydání prostřednictvím sms zprávy zaslané na číslo mobilního telefonu uvedené Členem při registraci, resp. při přihlášení do Programu. Tento PIN může být vyžadován při j akékoliv transakci prostřednictvím Tipkarty. Člen je povinen držet PIN v tajnosti. PIN lze na vyžádání Člena změnit v kterékoli pobočce Partnera.
 13. Obsluha poboček Partnera je při jakékoli transakci prostřednictvím Tipkarty oprávněna vyžádat si od Č lena před ložení dokladu toto žnosti.
 14. Poskytování a ochrana osobních údajů Členů se řídí v plném rozsahu ustanoveními § 11 a ustanovením § 12 odst. (7) těchto VP. Člen, který nemá Herní účet, může provádět změny osobních údajů pouze prostřednictvím Změnového listu v kterékoli pobočce Partnera. Tipsport a Partner si vyhrazuj í právo na zveřejnění uživatelských jmen Č lenů, kteří se účastní marketingových akcí nebo soutěží pořádaných v rámci Programu.
 15. Tipsport je oprávněn odebrat Členovi všechny získané a dosud nečerpané Nety pokud Člen neuskutečnil po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců žádnou S ázku prostřednictvím Herního účtu nebo Tipkarty.
 16. Člen má právo na reklamaci stavu výhod čerpaných v rámci účasti v Programu, a to za dodržení podmínek pro lhůty pro podání reklamace a způsob u uplatnění reklamace S ázek v rámci Hry (viz § 10 těchto VP) nebo v případě Člena, který nemá Herní účet, v rámci reklamace S ázek přijatých na pobočkách Partnera (viz §13 herního plánu Partnera).
 17. Č lenství v Programu zaniká zrušením Smlouvy, v důsled ku čehož zaniká i Herní účet Člena. V případě Člena, který nemá Herní účet, zaniká členství v Programu písemnou výpovědí Č lena a jeho členství tak zaniká patnáctým dnem ode dne doručení písemné výpovědi Tipsportu. Tipsport si vyhrazuje právo i bez důvodu o kamžitě zrušit účast Člena v Programu nebo i odmítnout převod finančních prostředků z ikonta, zejména pak v případě, kdy sázející uvedl nepravdivé údaje při registraci nebo porušil podmínky Programu, nebo podmínky sázení u Partnera (Zákon a, herního plánu n ebo podrobných pravidel sázek Partnera). V případě zániku účasti Člena v Programu veškeré nasbírané Nety a další výhody zanikají, vyjma případného kladného zůstatku finanč n ích prostředků na ikontu převyšující hodnotu 10, – Kč, je ž představuje náklady spojen é s odesláním zůstatku.
 18. Tipsport je oprávněn Program ukončit, popřípadě nahradit jiným věrnostním programem. Oznámení o ukončení Programu bude zveřejněno na www.tipsport.cz a na pobočkách Partnera 30 dnů předem, s výjim kou případů, kdy bude ukončení Programu vyžadováno platnou legislativou, aniž by bylo možné zároveň dodržet uvedenou lhůtu. Ode dne následujícího po dni oznámení takového ukončení již nebudou Členům přidělovány Nety. Čerpání Netů a dalších členských výhod bude možné pouze do dne ukončení Programu. Nárok na výběr finanční hotovosti z Herního účtu nebo ikonta nebude v případě ukončení Programu dotčen.
Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+ | Copyright © 2017 Tipsport.net a.s.