• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Podmínky Tipkonta

Výňatek ze Všeobecných podmínek elektronického sázení u Tipsport.net a.s. (PDF)

§ 9
VĚRNOSTNÍ PROGRAM TIPKONTO

 1. TIPKONTO je věrnostní program provozovaný Tipsportem určený pouze pro Účastníky kurzových sázek a je společný pro Internetové kurzové sázky a kurzové sázky na Pobočkách (dále jen „Program“).
 2. Členem Programu se stává automaticky každý Účastník, jenž zahájí proces Registrace do kurzové sázky a v případě sázek na Pobočkách je podmínkou účasti v Programu a vydání Tipkarty, jež je současně přístupovým prostředkem k Uživatelskému kontu na Pobočkách.
 3. Na účast Účastníka v Programu a využívání jeho výhod se vztahují všechna ustanovení těchto VP, pokud není v těchto VP nebo v podrobných podmínkách Programu (dále jen „Parametry“) uvedeno jinak.
 4. Účastník získává při úhradě Vkladů do kurzových sázek věrnostní body, tzv. Nety, a to za podmínek stanovených v Parametrech. Nety lze získat též při splnění podmínek marketingových akcí nebo soutěží Tipsportu či Partnera spojených s účastí na kurzové sázce.
 5. Účastník je oprávněn využívat Nety k čerpání členských výhod v souladu s aktuálními Parametry a dále při nákupu zboží z nabídky Tipsportu nebo v souladu s dalšími nabídkami zveřejněnými na www.tipsport.cz či v pobočkách Partnera.
 6. Aktuální Parametry pro čerpání Netů jsou vždy zveřejněny na www.tipsport.cz a v Pobočkách.
 7. Finanční prostředky, Nety a veškeré transakce Účastníka jsou evidovány na Uživatelském kontě. Přístup na Uživatelské konto, včetně přístupu k přehledu o stavu Netů, je možný v souladu s § 3 těchto VP anebo na Pobočkách, to však výhradně prostřednictvím Tipkarty.
 8. Při Sázkách na Pobočkách je Účastník povinen předložit Tipkartu před uzavřením Sázek, jinak nebudou jeho Sázky evidovány v rámci Programu a nevztahují se na ně Parametry.
 9. Tipkarta je majetkem Tipsportu a je nepřenosná. Účastník je povinen chránit Tipkartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Tipkarty, je Účastník povinen Tipkartu okamžitě zablokovat na infolince Tipsportu 311 633 118 nebo v kterékoli Pobočce a následně dojde k vydání nové Tipkarty.
 10. Tipkarta je chráněna prostřednictvím PINu, který obdrží Účastník při jejím vydání prostřednictvím sms zprávy zaslané na číslo mobilního telefonu uvedené Účastníkem při Registraci. Tento PIN může být vyžadován při jakékoliv transakci prostřednictvím Tipkarty. Účastník je povinen držet PIN v tajnosti. PIN lze na vyžádání Účastník změnit v kterékoli Pobočce.
 11. Obsluha Poboček je při jakékoli transakci prostřednictvím Tipkarty oprávněna vyžádat si od Účastníka předložení Průkazu totožnosti.
 12. Poskytování a ochrana Osobních údajů Účastníků věrnostního programu Tipkonto se řídí v plném rozsahu ustanoveními HP o poskytnutí a zpracování Osobních údajů a je podmíněna udělením a trváním souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v tomto věrnostním programu a k nabízení obchodu a služeb, jehož poskytnutí je řešeno v rámci procesu Registrace. Obchodní sdělení Tipsportu, obsahující speciální nabídky v hazardních hrách provozovaných Tipsportem či upozornění na funkcionality nebo aktivity komunity sázkařů či soutěže, mohou být Účastníkům doručovány prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla sdělených při Registraci; Účastník má vždy možnost zrušit doručování těchto sms v odpovědi a je si vědom zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře jakož i varování Ministerstva financí, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost (viz § 5j odst. 3) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tipsport si dále vyhrazuje právo na zveřejnění uživatelských jmen Účastníků, kteří se účastní marketingových akcí nebo soutěží pořádaných v rámci Programu.
 13. Tipsport je oprávněn odebrat Účastníku všechny získané a dosud nečerpané Nety pokud neuskutečnil po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců žádnou Sázku v rámci kurzových sázek prostřednictvím Uživatelského konta nebo Tipkarty.
 14. Účastník má právo na reklamaci stavu výhod čerpaných v rámci účasti v Programu, a to za dodržení podmínek pro lhůty pro podání reklamace a způsobu uplatnění reklamace Sázek dle HP.
 15. Členství v Programu zaniká zrušením Uživatelského konta. Porušení podmínek Programu může být důvodem pro zrušení Uživatelského konta. V případě zániku Uživatelského konta veškeré nasbírané Nety a další výhody zanikají; ustanovení HP a těchto VP ohledně zůstatku Uživatelského konta tím není dotčeno.
 16. Tipsport je oprávněn Program ukončit, popřípadě nahradit jiným věrnostním programem. Oznámení o ukončení Programu bude zveřejněno na www.tipsport.cz a na Pobočkách 30 dnů předem, s výjimkou případů, kdy bude ukončení Programu vyžadováno platnou legislativou, aniž by bylo možné zároveň dodržet uvedenou lhůtu. Ode dne následujícího po dni oznámení takového ukončení již nebudou Účastníkům přidělovány Nety. Čerpání Netů a dalších členských výhod bude možné pouze do dne ukončení Programu. Nárok na výběr finanční hotovosti z Uživatelského konta nebude v případě ukončení Programu dotčen.