• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Tipliga – pravidla

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tipliga (dále také „TL“) je dlouhodobá komunitní soutěž.
  2. TL se může zúčastnit sázející (dále také „sázející“, nebo „účastník“), který souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu a je řádně registrován k sázení, či věrnostnímu programu u některé ze společností uvedených v bodě 8.1. těchto pravidel (dále také „provozovatelé“).
  3. Z TL jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k některému z provozovatelů či k dalším osobám pověřeným zajištěním TL a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem TL stane osoba, která je vyloučena z účasti na TL, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
  4. Pravidla TL jsou, pokud není v příslušných bodech stanoveno jinak, společná pro sázející u všech provozovatelů. Toto znění v českém jazyce upravuje průběh TL pro sázející u společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů a na internetových stránkách www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  5. Pojmy používané v těchto pravidlech jsou, pokud není stanoveno jinak, shodné s pojmy používanými v herních plánech a všeobecných podmínkách jednotlivých provozovatelů.
  6. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro klienta, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.
 2. Účast v soutěži a výhry

  1. Výhrami v TL a vložených komunitních soutěžích mohou být finanční částky, dotace Tipkonta v Netech, bodové dotace konta Golden Clubu v goldenech, nebo věcné ceny. Přehled vypsaných odměn pro jednotlivá kola jednotlivých lig musí být na internetových stránkách příslušného provozovatele zveřejněn vždy nejpozději 1. den daného hracího kola (dále jen „kolo“), většinou k 1. dni v měsíci.
   1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že výhra v TL je pro umístění v soutěži společná pro všechny provozovatele, u kterých se lze TL zúčastnit, tedy všichni účastníci TL bez ohledu na to, kterého z provozovatelů jsou klienty, společně soutěží o jedinou výhru pro dané umístění. Tato výhra může být vyplacena v Netech nebo goldenech, pokud není uvedeno jinak.
   2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
  2. Sázející se stává účastníkem TL v případě, že:
   1. Označí své internetové sázky příznakem Tipliga pro účast ve hře, a to je „TL“. Uzavřením sázky s označením TL se sázející stává automaticky účastníkem soutěže TL.
   2. Oznámí před přijetím sázky prostřednictvím Tipkarty, nebo karty Golden Clubu obsluze pobočky svůj zájem o účast v TL. V tomto případě jsou mu do TL započteny tikety, u kterých projevil zájem o jejich zařazení do TL v rámci daného dne do výše denního limitu vkladu.
  3. Účastníci, kteří mají k 1. 11. 2019 aktuální úroveň Tipligy 1. liga, 2. liga, Národní liga, Divize, Krajský přebor, A třídy nebo B třídy (celkem 2032 sázkařů), postupují do speciálního turnaje typu Tipcup (Turnaj mistrů, dále také „TM“). Pokud se sázející do TM kvalifikuje jak z Tipcupu tak z Tipligy, hraje pouze jednou a možnost účastnit se TM získá další umístěný hráč v “Žebříčku Tipcupů“. Jiná možnost kvalifikace do turnaje není přípustná. Do soutěže nelze zařadit sázky uzavřené v kamenných pobočkách příslušných provozovatelů.
 3. Průběh Tipligy

  1. TL probíhá po jednotlivých hracích kolech (dále také „kola“). Za běžné kolo je považováno časové období začínající od momentu vyhodnocení předchozího kola (přibližně v době od 6:00 do 7:00 hodin) v 1. den kalendářního měsíce až do 00:00:01 hodin prvního dne následujícího kalendářního měsíce, pokud není stanoveno jinak. V prvních dnech jednotlivých kol nelze v čase od 0:00 hodin až do vyhodnocení předchozího kola uzavírat sázky do TL. Tikety, které se vyhodnotí po vyhodnocení předchozího kola, nejsou započteny do žádného kola TL.
  2. Komunitní soutěž se dělí do jednotlivých úrovní (dále také „lig“), které jsou uvedeny v bodě 3.3. Pro každou jednotlivou úroveň je sázejícím stanovena výše maximálních denních vkladů na sázky (dále také „denní limit), které lze zařadit do TL.
   1. Zařazení sázejícího do jednotlivých lig je provedeno na základě vyhodnocení předcházejícího kola.
   2. Každý nově registrovaný sázející je automaticky zařazen do nejvyšší právě neobsazené soutěže.
   3. Jednotlivé ligy s výjimkou 1. ligy jsou dále dle počtu účastníků děleny na skupiny (např. 3. liga Skupina 1, 3. liga Skupina 2… atd., dále také „skupiny“.).
   4. Počty postupujících a sestupujících jsou dány celkovým počtem sázejících, kteří budou v daném kole soutěžit. Tyto počty se mohou v jednotlivých úrovních lišit.
   5. Postup i sestup je možný vždy pouze o jedinou úroveň směrem nahoru, nebo dolů. Z nejvyšší soutěže již není kam postupovat, z nejnižší soutěže kam sestoupit.
   6. Podle rozhodnutí pořadatele je možné počet jednotlivých lig upravovat.
  3. Úrovně soutěže a denní limity vkladů jsou stanoveny takto:
   Úroveň soutěže Denní limit vkladů
   1. liga 1000 Kč
   2. liga 800 Kč
   Národní liga 500 Kč
   Divize 300 Kč
   Krajský přebor 200 Kč
   A třída 100 Kč
   B třída 100 Kč
   Okresní přebor 100 Kč
   3. třída 50 Kč
   4. třída 50 Kč
   5. třída 50 Kč
   6. třída 50 Kč
   Prales 50 Kč

  4. Do TL lze zařadit všechny typy jednotlivými provozovateli přijímaných kurzových sázek s výjimkou live sázek.
  5. V případě, že na tiketu, který klient zařadil do Tipligy prostřednictvím Internetové aplikace, chce klient využít cash out, tak mu bude nabídnut pouze za předpokladu, že v čase, ve kterém chce cash out provést, bude alespoň jedna příležitost na tiketu vyhodnocená. Pokud nastane situace, že by chtěl klient využít cash out v čase, kdy není ani jedna z příležitostí na tiketu vyhodnocena, tak klientovi nebude cash out umožněn. Více o službě cash out naleznete na www.tipsport.cz/napoveda.
  6. V případě, že klient na tiketu zařazeném do TL využije cash out, tak je tento tiket do soutěže započítán tak, jako by cash out tiketu neproběhl.
  7. Do TL lze zařadit pouze události s datem uzávěrky do konce aktuálního hracího kola.
  8. Zařazení sázky do TL nemůže sázející dodatečně změnit či zrušit s výjimkou běžného stornování tiketu se sázkou zařazenou do TL.
  9. Počet sázek zařazených sázejícím do TL není omezen počtem tiketů, ale je omezen stanoveným denním limitem vkladů.
  10. Sázející má možnost uzavřít sázky do TL v předstihu až na několik dní (maximálně na 6 dní). Není podmínkou, aby tyto vsazené tikety na sázejícím vybrané dny byly určeny pro dny přímo po sobě jdoucí (tj. např. ve středu je možné vsadit tikety do TL na následující čtvrtek až neděli, ale také např. jen na čtvrtek a na sobotu).
  11. V případě, že sázející sází na některý den dopředu, žádná z událostí obsažená na těchto tiketech nesmí mít uzávěrku dříve, než v den, na který je limit využíván. Opět platí pravidlo, že tiket nesmí obsahovat události s datem uzávěrky po konci kola.
  12. V rámci všech hracích kol si sázející může zobrazit vyhodnocené tikety svých soupeřů.
 4. Vyhodnocení

  1. TL je vyhodnocována na základě bodového stavu (dále také „body“) dosaženého v daném hracím kole. Body se rovnají výhře na tiketu, což je dosažená výhra bez případného manipulačního poplatku v korunách.
   Příklad: Sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 = výhra 500 Kč. Do žebříčku je započteno 500 bodů rovnajících se výhře v korunách.
  2. Body získané na tiketech složených z více sázenek (např. tikety Kombinátor) se vypočítávají z výher dosažených na jednotlivých sázenkách tohoto tiketu.
  3. Pokud se sázejícímu do komunitní soutěže započítává jen poměrná část vkladu na tiketu (aby byl naplněn max. denní limit vkladu), bude mu připsána také jen stejná poměrná část bodové výhry na tiketu.
   Příklad: Váš zbývající limit do TL činí 50 Kč, označíte tiket do TL a vsadíte za 200 Kč, ale do TL se Vám započítá pouze poměrná část výhry z tiketu, v tomto případě ¼ výhry z celého tiketu.
  4. Tikety s kurzovým zvýhodněním se do TL započítávají bez kurzového zvýhodnění a bonifikace. Např. sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 a 10 % kurzovým zvýhodněním = výhra 550 Kč. Do žebříčku je však započteno pouze 500 bodů.
  5. Pokud sázející v rámci jednotlivého kola TL vsadí do této soutěže sázky na 6 dní vždy za stanovený denní limit, získává pro sázky v dalším (tj. 7.) dni tzv. Kapříka. Výjimkou je situace, pokud by ke splnění podmínky došlo u sázek, které byly vsazeny na limit některého budoucího dne. V takovém případě je Kapřík přidělen až v dalším dni, ve kterém sázející uzavře sázky přímo pro limit aktuálního dne.
   1. Kapřík je bonifikátor, který umožní v případě výherní sázky zdvojnásobení počtu získaných bodů do žebříčku TL. Např. sázející vsadí sázku s Kapříkem za 100 Kč v kurzu 5:1. Finanční hodnota výhry je 500 Kč, avšak počet bodů započtených do žebříčku v TL nebude 500, ale 1000 bodů.
   2. Kapřík bude použit v den, ve kterém sázející označí tiket do TL po splnění podmínky dle bodu 4.5. Kapřík není přenosný do dalšího kola TL. Kapříka lze využít pro více sázek, avšak v součtu maximálně do výše denního finančního limitu TL.
   3. Tiket s Kapříkem bude vždy graficky odlišen od jiných tiketů vsazených v TL.
   4. Sázky s Kapříkem se nezapočítávají do kumulace splněných denních limitů pro další období v daném soutěžním kole.
   5. V rámci jednotlivého kola může sázející získat Kapříka vícekrát. Dny, ve kterých sázející vsadí sázky za stanovený finanční denní limit do TL, na sebe nemusí přímo navazovat.
   6. Do dalšího kola TL se nepřevádí kumulace počtu dní, ve kterých sázející splnil podmínku maximálního limitu denního vkladu v uplynulém kole a nevznikl mu z nich nárok na Kapříka.
  6. Pro zařazení hodnoty výhry do výpočtu bodů získaných v daném kole je rozhodující okamžik, ve kterém jsou výsledky promítnuty do jednotlivých sázek. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vyhodnocen tiket, který byl vsazen v rámci TL v uplynulém kole, do času vyhodnocení tohoto kola (to je přibližně v 6:00 hodin následujícího dne po uplynutí kola), tak je postupováno takto – nevyhodnocené příležitosti jsou na tiketu před koncem soutěžního kola vyhodnoceny jako prohra. Toto vyhodnocení tiketu platí pouze pro účel soutěže a nemá vliv na výpočet výhry na tiketu. Případná změna vyhodnocení události, nebo příležitosti zařazené do TL, která bude provedena až po uzavření kola, již nemá vliv na postupy do následujícího kola.
  7. Na základě vyhodnocení kola je sestaveno pořadí sázejících v jednotlivých skupinách od nejvyššího k nejnižšímu počtu získaných bodů a jsou určeni sázející postupující do vyšší úrovně a sestupující do nižší úrovně.
  8. V případě, že dva a více sázejících dosáhne po vyhodnocení kola stejného součtu bodů, rozhodne o lepším umístění sázejícího vyšší počet tiketů zařazených do TL.
  9. Sázející nemá povinnost uzavírat sázky ve všech dnech jednotlivých hracích kol. Ovšem v případě, že v rámci kola dosáhne 0 bodů, následuje automaticky sestup do nižší soutěže.
  10. Pokud je v rámci skupiny vyšší počet sestupujících než počet stanovený pořadatelem pro jednotlivou úroveň TL (z důvodu dosažení 0 bodů či vyřazení klienta ze soutěže), pak jsou tito sázející nahrazeni účastníky z nižší soutěže, kteří se sice umístili na nepostupových pozicích, ale mají nejvyšší počet dosažených bodů.
  11. Sázející nemá povinnost uzavírat sázky ve všech dnech jednotlivých hracích kol. Ovšem v případě, že v rámci kola neuzavře žádnou sázku (stornované sázky se nepočítají), při vyhodnocení kola následuje automatické vyřazení ze soutěže. Klient se do soutěže může znovu zapojit hned po vyřazení, ale bude automaticky zařazen do nejvyšší právě neobsazené soutěže.
 5. Vložené komunitní soutěže Tipligy

  1. Měsíční Král sázek pobočky (dále jen „Měsíční Král“) je vložená komunitní soutěž TL určená výhradně pro sázející na pobočkách společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s.
   1. Měsíční Král bude vyhodnocen na základě sázek, které sázející zařadili do TL výhradně na kamenných pobočkách provozovatele prostřednictvím Tipkarty, nebo karty Golden Clubu. Měsíčním Králem bude vyhodnocen ten sázkař, který dosáhl nejvyššího podílu bodů získaných v rámci TL a denního limitu vkladů dané úrovně TL (dále také „skóre“) v rámci jednoho kola.
   2. Sázející získává body do žebříčku podle toho, na jaké pobočce vsadí tiket do TL.
   3. Pro vyhlášení a odměnění výherců na každé pobočce během jednoho kola je podmínkou, že minimálně 10 jakýchkoli sázkařů vsadí na dané pobočce alespoň jeden tiket obsahující bonifikátor Kapřík. V případě nesplnění této podmínky nemají sázkaři na odměňovaných pozicích na čerpání výhry nárok.
   4. Měsíčním Králem se může každý sázkař u příslušného provozovatele stát nejvýše ve 2 kamenných pobočkách. Výhry jsou mu poté připsány za dvě nejvýše dosažená umístění.
   5. Dojde-li v průběhu roku k ukončení provozu pobočky, bude soutěž Měsíční Král v této pobočce ukončena a vyhodnocena dle bodu 5.1.1., a to k datu ukončení provozu pobočky. V případě splnění podmínek pro přiznání odměny dle platných pravidel soutěže bude výhercům připsána poměrná část odměny dle data ukončení provozu pobočky vzhledem k běžnému měsíci, avšak pouze v případě, že soutěž na dané pobočce probíhala minimálně 10 dnů v rámci kola, v němž byl provoz pobočky ukončen.
  2. Měsíční Král sázek internetu je vložená komunitní soutěž TL určená výhradně pro sázející u společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s.
   1. Měsíční Král sázek internetu bude vyhodnocen na základě sázek, které sázkaři zařadili do TL výhradně prostřednictvím internetové kurzové sázky na www.tipsport.cz, nebo www.chance.cz. Měsíčním Králem sázek internetu bude vyhodnocen ten sázkař, který dosáhl nejvyššího skóre v rámci jednoho kola.
   2. Do této vložené soutěže bude zařazen každý sázkař, který během jednoho soutěžního kola zařadil do TL nejméně jeden tiket, a to prostřednictvím internetu.
  3. V případě shodného skóre u více soutěžících rozhoduje o pořadí vložených soutěží TL počet vsazených tiketů.
  4. Pro potřeby vložených komunitních soutěží budou na základě skóre průběžně sestavovány a na internetových stránkách provozovatelů soutěže zveřejňovány jejich žebříčky. Vyhodnocení vložených komunitních soutěží proběhne vždy po skončení daného kola. Pro potřeby soutěže Měsíční Král bude na základě skóre sestaven a zveřejněn pobočkový žebříček.
 6. Určení výherců Tipligy a předání výhry

  1. Výherci TL a vložených komunitních soutěží se stanou ti sázející, kteří se v jednotlivých ligách, skupinách a žebříčcích umístí na pořadí, k němuž byla vypsána odměna v souladu s bodem 2.1.
  2. Výhry jsou sázejícím připsány vždy nejpozději k 3. dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém sázejícímu vznikl nárok na výhru.
  3. Věcné výhry z jednotlivých kol, jsou-li vypsány, budou výhercům do 10 pracovních dní předány na určených pobočkách jednotlivých provozovatelů, nebo prostřednictvím pošty.
  4. Výhry včetně prémií budou výhercům předány po odečtení, či uhrazení předepsaných daní.
  5. Pokud výherce jakoukoli výhru nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele.
  6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.
  7. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci TL.
  8. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže.
  9. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 7. Osobní údaje

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.
 8. Ostatní ustanovení a podmínky

  1. Pořadatelem Tipligy je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání Tipligy spolupracuje s dalšími provozovateli, a to společnostmi TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.
  2. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v soutěži TL může sázející podávat jen společně s předložením příslušných dokladů, a to zasláním na podpora@tipsport.cz, či info@chance.cz.
   1. Reklamace vyhodnocení hracího kola musí být uplatněna do 48 hodin od jeho ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   2. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě dle pořadí, v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz a www.chance.cz. Soutěžící (účastník soutěže) svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány (zejména Ministerstvem financí ČR) v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy.
  4. Pokud bude mít pořadatel nebo jiný provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka TL či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník TL ze soutěže bez náhrady vyloučen. To platí i v případě, že účastník porušil tato pravidla, herní plán nebo všeobecné podmínky jednotlivých provozovatelů, nebo jiný obecně závazný právní předpis vztahující se k sázení u pořadatele a jiných provozovatelů, a to včetně trestněprávních předpisů. Herní plán pro provozování kurzových sázek a všeobecné podmínky pro elektronické sázení u pořadatele mají v případě potřeby výkladu těchto pravidel TL subsidiární charakter, pokud jejich příslušná ustanovení dopadají na principy a postupy TL. Společně s vyloučením ze soutěže může být podezřelý účastník vyloučen z ostatních komunitních produktů daného provozovatele, a to zejména z možnosti účastnit se jiných soutěží a možnosti přispívat do fóra.
  5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel TL či jiných sporech vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm.
  6. Pořadatel je oprávněn zrušit účast v soutěži TL u takového sázejícího, který během dvou po sobě jdoucích kol soutěže TL do nich nezařadil žádný tiket.
  7. V případě další účasti v TL začíná vyřazený sázející od nejnižší úrovně TL.
  8. Princip a pravidla TL jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu pořadatele.
  9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.


Platí od 22. 5. 2019
Tipsport.net a.s.