• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Deklarace principů společenské odpovědnosti APKURS

Členové APKURS (Asociace provozovatelů kurzových sázek) jsou si vědomi své sociální odpovědnosti a považují za důležité otevřeně deklarovat své stanovisko v jednotlivých oblastech této problematiky.

Pojmem společenská odpovědnost rozumíme začlenění sociální odpovědnosti a obecně platných společenských hodnot v našich obchodních a marketingových aktivitách.

Víme, že naši zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři stejně jako široká veřejnost od nás očekávají jasný a korektní postoj k důležitým tématům, které souvisejí s naším podnikáním.

Společenská odpovědnost je nový a zdravý trend a stává se součástí firemní filosofie úspěšných firem. Při našich postojích vycházíme z principů, které v oblasti zodpovědného hraní prosazují uznávané mezinárodní organizace jako je například World Lottery Association.

Sportovní sázení je po staletí běžnou a přirozenou součástí našeho každodenního života a těší se dlouhodobému zájmu mnoha lidí. V rozumné míře není sportovní sázení důvodem ke znepokojení a zpravidla bývá zdrojem zábavy a ponaučení. Jde o legální odvětví podnikání, působící v regulovaném prostředí. Jde o zábavu, které se mohou účastnit lidé nad 18 let na základě svého svobodného informovaného rozhodnutí.

Členové APKURS podporují a respektují rozumnou a odůvodněnou regulaci odvětví, zaměřenou zejména na zabránění přístupu nezletilých k sázení, průhlednost kapitálu a finančních toků, ochranu veřejného pořádku.

V souvislostí se sportovním sázením se objevují dva hlavní problémy. Tím prvním je zabránění přístupu nezletilých k sázení, tím druhým je riziko spojené se vznikem patologického hráčství. Sázení proto musí být činností, kterou mohou provozovat výhradně a jen dospělí lidé, kteří si plně uvědomují, co znamená svobodné a informované rozhodnutí.

Nepřejeme si, aby sázely děti a nezletilí. Pokud se dospělý člověk rozhodne sázet, mělo by vždy jít o svobodné a informované rozhodnutí, které bude v každém okamžiku zohledňovat jeho reálné finanční možnosti. Nepřejeme si, aby sázení komukoli způsobovalo finanční těžkosti nebo závislosti. Nepřejeme si, aby sázení ohrožovalo rodinu. Naším cílem je nastavit prostředí, kde se sportovního sázení budou účastnit pouze dospělí lidé, a to v rozumné míře, podle svých možností a na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.

Druhým problémem je to, že pro některé spoluobčany může mít sázení potenciál ke vzniku závislosti. Závislost si lze vytvořit na mnoho oblastí lidské činnosti: existují lidé, kteří jsou závislí na jídle, na sledování televize, na nakupování, na sportu, na pití alkoholu nebo na telefonování. V případě sázení dochází k tomu, že se postižený člověk dostává do závislosti na prožívání rizika a na hazardních hrách, což může mít v konečné fázi devastační účinky pro něj samotného, ale i pro jeho nejbližší rodinu. Takový člověk si vytváří náhradní svět, ve kterém se schovává před nevyřešenými problémy nebo konflikty svého každodenního života.

Členové APKURS si rizika spojená se sportovním sázením uvědomují a otevřeně deklarují, že sportovní sázení může u některých lidí vést k vážným osobním a sociálním problémům. A také, že mimořádně důležitou činností je zabránit přístupu nezletilých ke sportovnímu sázení. Budeme spolupracovat s uznávanými odborníky tak, abychom minimalizovali tyto negativní dopady.

Členové APKURS rozdělují téma společenské odpovědnosti na následující oblasti:

 1. Základní vymezení zásad a principů společenské odpovědnosti
 2. Pravidla odpovědného sázení
 3. Místní komunita
 4. Konkrétní projekty v rámci společenské odpovědnosti
 5. Umisťování provozoven a terminálů
 6. Přístup nezletilých a hráčská závislost
 7. Kontakt

1. Základní vymezení zásad a principů společenské odpovědnosti

Členové APKURS definovali tyto základní principy společenské odpovědnosti:

Dosahování výtěžku/zisku

Základním cílem firem působících v oblasti kurzového sázení je vytvořit výtěžek. V další fázi je přirozeným cílem dosažení zisku při dodržování platných zákonů. Při dosahování výtěžku a zisku členové APKURS respektují společenské hodnoty. Jsou si vědomi toho, že při obchodní činnosti je společenskou normou zohledňovat svoje zákazníky, obchodní partnery, širokou veřejnost a také místa, kde mají své provozovny. Členové APKURS chtějí dosahovat svých obchodních cílů s ohledem na dlouhodobé korektní vztahy, vzájemnou provázanost a trvale udržitelný rozvoj.

Korektní vztahy se třetími stranami

Jde nám o korektní a pravdivou komunikaci se všemi partnery a cílovými skupinami. Poskytujeme pravdivé a nezkreslené informace. Naše účetnictví je důvěryhodné a transparentní, respektujeme a dodržujeme platné zákony ČR.

Otevřený přístup k problémům

Víme, že naše podnikání s sebou přináší problémy jako je například přístup mladistvých ke sportovnímu sázení nebo patologické hráčství. Chceme o těchto problémech otevřeně mluvit a také přispět k jejich řešení. Řídíme se „Pravidly bezpečného sázení“, které jsou součástí firemní kultury všech členů APKURS. Dodržováním těchto zásad chceme docílit dlouhodobé nastavení pravidel, které omezí rizika spojená se sportovním sázením.

Pomoc potřebným

Členové APKURS ze zákona odvádějí v rámci odvodů značné finanční prostředky na veřejně prospěšné projekty. Mezi naše dlouhodobé partnery patří Nadace Charty 77, Nadace Terezy Maxové, Česká nadace sportovní reprezentace, Centrum Paraple, Konto Bariéry, Česká Asociace florbalu vozíčkářů, Národní rada osob se zdravotním postižením, Léčebna dlouhodobě nemocných v Humpolci, Masarykův onkologický ústav, Český svaz pozemního hokeje, Nadace děti kultura sport, Nadace pro transplantaci kostní dřeně, Nadace Naše dítě, Mezinárodní festival Tanec Praha a řada dalších. Přibližně jde o celkovou částku ve výši 220 miliónů korun ročně na veřejně prospěšné projekty. Jde o významnou pomoc do oblastí sportu, vzdělání, zdravotnictví a neziskového sektoru. Tato pomoc je nedílnou součástí firemní kultury každé sázkové společnosti. Příjmy ze sportovního sázení se tak staly dlouhodobým a přirozeným zdrojem financí pro mnoho organizací.

Spolupráce s odpovědnými institucemi a orgány

Členové APKURS aktivně spolupracují se zástupci odpovědných legislativních orgánů. Jde o výměnu informací, konzultace v klíčových otázkách a pravidelnou komunikaci zejména s Ministerstvem financí (Odborem dozoru nad sázkovými hrami) a loteriemi a Rozpočtovým výborem Parlamentu ČR (Podvýborem pro finanční trhy a loterie).

2. Pravidla bezpečného sázení

Pravidla bezpečného sázení jsou zásady, jejichž dodržování umožní minimalizovat rizika spojená se sportovním sázením (rozvoj závislosti, finanční problémy, narušení mezilidských vztahů). Tato pravidla otevřeně komunikujeme směrem k našim zaměstnancům a klientům. Zaměstnanci sázkových kanceláří jsou s nimi seznámeni tak, aby je byli schopni aktivně uplatňovat při kontaktu se zákazníky.

Desatero bezpečného sázení: (dodržování desatera vám umožní minimalizovat potenciální rizika)

 1. Hrajte pouze tehdy, když jste odpočatí a soustředění.
 2. Nikdy nehrajte, pokud řešíte vážné osobní problémy nebo pokud jste v depresi.
 3. Při hraní si zvykněte dělat pravidelné přestávky.
 4. Předem si stanovte pevnou částku, která bude vaším dlouhodobým osobním limitem, který jste ochotni vložit do hry. Nastavte si ho po pečlivém zvážení a vycházejte přitom ze svých reálných finančních možností.
 5. Stanovte si, jaké výše může dosáhnout Vaše případná ztráta v jednotlivé hře. Nikdy dále nepokračujte.
 6. Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu, léků a jiných omamných látek.
 7. Rozhodujte se sami za sebe. Nenechte se ovlivnit názory jiných.
 8. Hraní má být zábavou, nikoliv příčinou osobních ztrát, hazardu a smutku.
 9. Veďte si osobní záznamy, které vám ukáží vaši dlouhodobou úspěšnost.
 10. Dobrému hráči se věci nedějí samy od sebe. Dobrý hráč umí začít, pokračovat, ale i skončit ve správnou chvíli. Podle své vůle a svobodného rozhodnutí.

Nedaří se Vám některé body z desatera dodržovat? Možná to nevadí, ale možná Vám hra začíná přinášet nejaké potíže. Pokud například začínáte opakovaně prohravát více než jste si původně stanovili, zkuste se podívat na Nastavení sebeomezujících opatření zde (odkaz na druhou kartu). Pokud je problémů více a již je nezvládáte, můžete se poradit s odborníky z Neprohraj.se. Web: www.neprohraj.se
 

3. Místní komunita

Víme, že našimi obchodními partnery a klienty jsou konkrétní lidé a víme, že podnikáme v konkrétních místech, jejichž jsme součástí. Snažíme se být dobrým sousedem a odpovědným spoluobčanem a v rámci svých možností přispívat k rozvoji místa, kde působíme. Ať už jde o finanční pomoc na potřebné projekty nebo dodržování zásad slušného podnikání v každodenním životě. Podle platných zákonů odvádíme daně, které nemalým způsobem přispívají k rozvoji místní komunity a měst, ve kterých působíme.

4. Konkrétní projekty v rámci na společenské odpovědnosti

Členové APKURS se rozhodli dlouhodobě finančně podporovat vzdělávací projekt Rubikon, který je zaměřený na zvyšování odbornosti učitelů, kteří pracují se žáky základních a středních škol. Jde o kvalitní vzdělávání učitelů v oblasti zavádění odborných metodik, které jsou zaměřené na rozvoj informovaného a zodpovědného rozhodování u mladistvých a také na zvýšení povědomí o rizicích spojených se sázením. Tento projekt je realizován spolu s MŠMT a občanským sdružením AISIS, které je uznávaným odborníkem v oblasti projektů společenské odpovědnosti. Cílem projektu je jasně pojmenovat rizika spojená se sportovním sázením a s hazardními hrami obecně, posílit u žáků a studentů schopnost se informovaně a svobodně rozhodovat, odolávat tlaku vrstevníků a také zvýšit povědomí o zákonech spojených se sázením a hazardními hrami, zejména o věkovém limitu pro sportovní sázky. Projekt bude pravidelně vyhodnocován a jeho výsledky budou uveřejňovány na internetu.

5. Umisťování provozoven a terminálů

Členové APKURS se zavazují, že nebudou umisťovat svoje provozovny ani terminály ve školách, školských zařízení, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví. Stejný princip také platí pro jakékoli nástroje marketingové komunikace.

6. Přístup nezletilých a hráčská závislost

Sportovní sázení je po staletí běžnou a přirozenou součástí našeho každodenního života a těší se dlouhodobému zájmu mnoha lidí. V rozumné míře není sázení žádným důvodem ke znepokojení a může být zdrojem zábavy i ponaučení.

Sázení však může být zdrojem 2 závažných problémů:
a) přístup mladistvých k sázení
b) vzniku hráčské závislosti

Členové APKURS si nepřejí, aby se mladiství jakkoli zapojovali nebo zúčastňovali sportovního sázení nebo jakýchkoli hazardních her. Sportovní sázení je činnost, které se mohou věnovat výlučně dospělí lidé, kteří jsou schopni se odpovědně a informovaně rozhodovat a také přijímat důsledky svého chování.

Pro některé spoluobčany může mít sázení potenciál ke vzniku závislosti. Závislost si lze vytvořit na mnoho oblastí lidské činnosti: existují lidé, kteří jsou závislí na jídle, na sledování televize, na nakupování, na sportu, na pití alkoholu nebo na telefonování. V případě sázení dochází k tomu, že se postižený člověk dostává do závislosti na prožívání rizika a na hazardních hrách, což může mít v konečné fázi devastační účinky pro něj samotného, ale i pro jeho nejbližší rodinu. Takový člověk si vytváří náhradní svět, ve kterém se schovává před nevyřešenými problémy nebo konflikty svého každodenního života.

Členové APKURS si uvědomují, že sázení může u některých lidí vést k vážným osobním a sociálním problémům. Informujeme o tomto naše zaměstnance – aby se učili rozlišovat příznaky závislosti a rozhodně ji nepodporovali – třeba i odmítnutím sázek.

Dlouhodobým cílem APKURS je nastavit prostředí, kde se sportovního sázení budou účastnit pouze a výhradě dospělí lidé, a to v rozumné míře, podle svých finančních možností a na základě svobodného a informovaného rozhodnutí

Naším cílem je prevence a osvěta s následujícími cíli:

 • zvýšit povědomí o rizicích spojených se sázením
 • zvýšit schopnost včasného rozpoznání vzniku závislosti
 • zabránit klientům, u kterých se projevují příznaky vzniku závislosti v dalším sázení
 • zabránit přístupu nezletilých k sázení

Budeme nabízet informace:

 • našim klientům
 • našim zaměstnancům
 • ohroženým skupinám

Všechny dostupné informace ohledně vzniku závislostí a její prevence jsou umístěny na internetu APKURS. Jde o pravidla bezpečného hraní, o rozpoznání vzniku závislostí, kontakty nebo zprostředkování odborné pomoci a další informace jako např. případové studie.

Na internetu jsou uvedeny také komunikační kanály, prostřednictvím kterých je možné získat veškeré informace ohledně této problematiky.
Pokud si přejete osobní konzultaci, napište na info@apkurs.cz

Pokud se ocitnete v ohrožení vzniku hráčské závislosti, napište info@apkurs.cz

Mám problém s hraním

Hra by měla být vždy v první řadě zábavou, a i když hazard není pro každého, řada lidí takto čas od času relaxuje, aniž by jim to přinášelo výrazné problémy. Ne každý však sázení dokáže udržet na uzdě a čím dříve svou chybu pozná, tím dříve je možné vrátit se zpět do hry plné zábavy a nikoli problémů. Ať už jde o sázky, ruletu, nebo poker, hráčská vášeň se může zvrhnou do situace, která přináší dluhy, psychické problémy, či potíže v mezilidských vztazích. Důsledky mohou být na konci fatální, i když se zpočátku takové nezdají. Závislost přichází nenápadně.

Chcete zjistit, jak na tom s hraním jste?

Možná již sami tušíte, že nad hazardem ztrácíte kontrolu, možná se chcete jen otestovat a dozvědět se o sobě něco víc. V tom případě pro Vás máme několik otázek, které Vám napoví, zda je vhodné vyhledat pomoc:

Vracíte se opakovaně k hazardu, i když si uvědomujete jeho negativní důsledky?

(Například rozpory v rodině, nedostatek finančních prostředků, problémy v zaměstnání….)

Myslíte často na hraní a sázení, i když byste se měli soustředit na jiné věci?

(Například v noci, přes den, při jídle, v práci. Často se zabýváte výhrou, která vyřeší problémy…)

Pokračujete ve hře i poté co jste překročili stanovený limit?

(Řekli jste si, kolik vsadíte za večer/den/měsíc ale nedokážete včas přestat…)

Půjčujete si peníze na hru?

(Od kamarádů, bank i nebankovních společností….)

Porušili jste zákon, nebo lhali o hře svým blízkým?

(Například zpronevěra v zaměstnání, krádež domácích úspor či obelhání blízkého…)

Čím více ztrácíte, tím více zvyšujete vklady?

(Vysoká výhra často motivuje k navýšení vkladů a sázek, po prohře chci peníze zpět a ocitám se v kruhu….)

Cítíte napětí a vzrušení ve chvílích kdy máte možnost hrát?

(Když sedáte k telefonu, PC, blížíte se do herny, nebo když přijde výplata…)

Vyhodnocení testu:

Na 1–2 otázky jste odpověděli ANO, je možné, že začínáte mít s kontrolou hry problém. Zvažte prosím přenastavení herních limitů, nebo kontaktujte adiktologa.

Na více než dvě otázky jste odpověděli ANO, zdá se, že začínáte mít s kontrolou hry problém. Zvažte, prosím, zda nepotřebojute odbornou pomoc a kontaktujte adiktologa.

Výsledky testu Vám ukazují, že máte s hraním problém? Nebo to zkrátka víte i bez testu? Nepomohlo Vám ani nastavení osobních herních limitů? Pak můžete vyhledat pomoc v některém z léčebných zařízení v ČR na Mapě pomoci www.drogy-info.cz/map-pomoci/,nebo jednoduše napsat lidem v poradně. www.neprohraj.se

. Zachovají Vaší anonymitu, proberou s Vámi problém s hraním prostřednictvím e-mailu či osobně, a nebo Vám s výběrem poradny v místě Vašeho bydliště.

Hazardní hraní se často opakuje v cyklech. V jednu chvíli můžete odpovědět na všechny otázky ANO a vaše nálada je na bodu mrazu, jindy zase držíte hru pod kontrolou. Pokud se ale frekvence hraní zvyšuje (včetně výše a četnosti sázek) a vy stále častěji propadáte depresi, pak neváhejte a poraďte s odborníky.

Test WHO

Ověřit si, zda vás hráčská vášeň nepohltila přes rozumnou míru můžete také v rychlém testu, který je autorizován Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jehož prostřednictvím můžete zjistit potenciální riziko, které vám může hrozit. Test je anonymní a můžete si ho vyzkoušet hned:

 1. Zanedbal/a jste během posledních 12 měsíců kvůli Vašemu sázení nebo hraní Vaši práci nebo Vaše povinnosti ve škole, na pracovišti nebo doma?
 2. Bylo během posledních 12 měsíců Vaše sázkařské nebo hráčské chování opakovaným důvodem ke sporům nebo jiným vážným problémům s rodinou, přáteli, sousedy nebo kolegy v práci?
 3. Zkoušel/a jste někdy během posledních 12 měsíců před Vaší rodinou nebo přáteli utajit, v jaké míře hrajete?
 4. Předstíráte někdy, že jste vyhrál/a, třebaže jste ve skutečnosti prohrál/a?
 5. Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste dlouho byl/a myšlenkami u hraní, zatímco jste se měl/a soustředit na něco jiného?
 6. Měl/a jste během posledních 12 měsíců období, kdy jste strávil/a mnoho času plánováním Vašich sázek nebo studováním kurzů, třebaže jste ve skutečnosti měl/a dělat něco jiného?
 7. Musel/a jste postupem času zvýšit Vaše sázkové a herní vklady tak, aby pro vás sázení a hraní bylo i nadále stejně vzrušující?
 8. Uchýlil/a jste se během posledních 12 měsíců k sázení nebo hraní jako ke způsobu, jak se zbavit špatné nálady nebo jak si náladu zlepšit?
 9. Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste hrál/a proto, abyste se nemusel/a zabývat Vašimi osobními problémy?
 10. Vyskytly se u Vás během posledních 12 měsíců situace, kdy jste prohrál/a peníze a druhý den jste se je často pokusil/a vyhrát zpět?
 11. Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste měl/a vysoké hráčské dluhy, a hrál/a jste čím dál více v naději, že vyhrajete Vaše ztráty zpět?
 12. Pokusil/a jste se během posledních 12 měsíců zvýšit Vaše investice do hraní tím, že jste zfalšoval/a šek, dopustil/a se krádeže nebo se uchýlil/a k jiné ilegální činnosti?
 13. Půjčil/a jste si během posledních 12 měsíců opakovaně peníze od Vaší rodiny nebo přátel, abyste mohl/a financovat Vaše hraní nebo splácet dluhy z hraní?
 14. Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste měl/a tak silnou potřebu si vsadit nebo hrát, že jste jí nemohl/a odolat nebo jste nedokázal/a myslet na nic jiného?
 15. Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste hrál/a, třebaže jste si předsevzal/a, že hrát nebudete, nebo že jste sázel/a mnohem více peněz nebo mnohem déle, než jste původně chtěl/a?
 16. Kolikrát už jste se v životě (nikoli jen během posledních 12 měsíců) vážně pokusil/a hraní omezit nebo s hraním přestat?
 17. Cítil/a jste se během pokusu o omezení nebo o zanechání hraní roztěkán/á nebo podrážděn/á?
 18. Jak dlouhé bylo Vaše nejdelší období bez hraní, od doby, kdy se snažíte hraní omezit nebo s ním přestat?

7. Kontakt

Pokud máte ohledně naší nabídky v oblasti CSR nějaké dotazy, můžete se samozřejmě obrátit přímo na nás na adrese: info@apkurs.cz

Organizace zabývající se prevencí a léčbou

Web: www.drogy-info.cz/map-pomoci/

Pokud se však nechcete zdržovat hledáním, napište rovnou na Web: www.neprohraj.se

My vám poradíme, nebo vyhledáme zařízení dle místa bydliště a Vašich požadavků.

Sebeomezující opatření

Sebeomezující opatření jsou nástrojem zodpovědného hrání. Každý sázkař si je může nastavit (nebo odmítnout) v sekci Nastavení → Sebeomezující opatření. Podrobnosti o sebeomezujících opatřeních najdete tady.

S optimálním nastavením vám případně rádi pomůžeme na naší zákaznické podpoře.

Rodičovská kontrola

Přestože je sázení a hazard obecně v ČR přístupné občanům až od 18 let, je dobré situaci nepodcenit a věnovat trochu času prevenci u Vašich děti. Ty mohou sázet prostřednictvím třetích osob nebo nelegální cestou, a vystavují se tak nejen riziku vzniku závislosti. Jejich pohyb na internetu můžete kontrolovat a chránit prostřednictvím nastavení počítače.

Windows 1O: Možnosti pro rodinu – Rodičovská kontrola.

Android (telefon, tablet): Obchod Play – Parental Control.