• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují o tom, jak Tipsport získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti s účastí na kurzových sázkách nebo technických hrách a jiných službách Tipsport provozovaných na internetové adrese www.tipsport.cz a prostřednictvím Poboček.

Při poskytování Hazardních her nám vznikají zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá povinnost nebo nezbytnost zpracovávat osobní údaje. Zpracování osobních údajů je rovněž nezbytnou podmínkou pro poskytování a zajištění funkčnosti našich kursových sázek a technických her. Naším cílem je zprostředkovat uživatelům co nejpříjemnější zážitek při sázení, hraní a celkovém užívání služeb Tipsport.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje (kapitoly 2 až 6 níže), a o vašich právech a způsobu jejich uplatnění (kapitola 7 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, Sázejících v našich Hazardních hrách popsaných v herních plánech uvedených v kapitole 4.1.1 níže, včetně bývalých Sázejících a Žadatelů o registraci.

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou vysvětleny v kapitole 9 níže.

Doporučujeme vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit před zahájením registrace k jakékoli Hazardní hře, Službě či před jiným využitím Hazardních her nebo Služeb.

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je Tipsport.net a.s., se sídlem Beroun – Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 12548, IČ: 281 78 653.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://www.tipsport.cz/…taktni-udaje.

3 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

telefon: +420 311 633 118

email: osobniudaje@tipsport.cz

4 HAZARDNÍ HRY

Při poskytování kurzových sázek a technických her zpracováváme osobní údaje po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

4.1 REGISTRACE A VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO KONTA TIPSPORT

4.1.1 Účast na kurzových sázkách a technických hrách je dle ZHH a AML zákona spojena se zákonnými povinnostmi na straně Tipsport, které vyžadují zpracování vašich osobních údajů. Postup Registrace, zřízení Dočasného uživatelského konta, Uživatelského konta a další podmínky jsou stanovené pro jednotlivé Hazardní hry následovně:

• Kurzové sázky. Provedení Registrace je zákonnou podmínkou vaší účasti na kurzových sázkách v souladu s § 29 a 30 ZHH a s Herním plánem pro kurzové sázky. Registrace pro kurzové sázky a vaše identifikace dle ustanovení § 16 AML zákona probíhá prostřednictvím našich Poboček.

• Internetové kurzové sázky. Provedení Registrace je zákonnou podmínkou vaší účasti na kurzových sázkách v souladu s § 76 až 78 ZHH a s Herním plánem pro provozování internetové kurzové sázky. Vytvoření Dočasného uživatelského konta pro internetové kurzové sázky probíhá prostřednictvím internetové adresy www.tipsport.cz a následná registrace a vaše identifikace dle ustanovení § 16 AML zákona probíhá prostřednictvím našich Poboček;

• Internetové technické hry. Provedení Registrace je zákonnou podmínkou vaší účasti na kurzových sázkách v souladu s § 44 až 45 ZHH a s Herním plánem pro provozování internetových technických her. Vytvoření Dočasného uživatelského konta pro internetové kurzové sázky probíhá prostřednictvím internetové adresy www.tipsport.cz a následná registrace a vaše identifikace dle ustanovení § 16 AML zákona probíhá prostřednictvím našich Poboček.

4.1.2 Účely a doba zpracování. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou toho, abyste mohli využívat Hazardní hry a zpracování těchto údajů probíhá proto, abychom mohli dostát svým smluvním povinnostem dle Herních plánů uvedených v čl. 4.1.1 a zajistit funkčnost jednotlivých Hazardních her v souladu s jejich zveřejněnými podmínkami. Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, abychom zajistili dodržování podmínek Hazardních her všemi Sázejícími a zabránili porušování těchto podmínek či jejich obcházení či jinému zneužívání poskytovaných funkcionalit Hazardních her nebo podvodnému jednání. Vaše osobní údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují. Níže popisujeme podrobněji účely zpracování v jednotlivých fázích využívání Hazardních her:

• Dočasné konto. Pro účast na Hazardních hrách (Internetových kurzových sázkách či Internetových technických hrách) je možné v souladu s § 80 ZHH a Herním plánem pro provozování internetové kurzové sázky nebo Herním plánem pro provozování internetových technických her využívat Dočasné uživatelské konto.

Pro založení Dočasného uživatelského konta je třeba prostřednictvím internetové aplikace poskytnout vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo) a nastavit si svá sebeomezující opatření.

V případě zřízení Dočasného uživatelského konta jsou vaše osobní údaje zpracovávány až do doby převedení zůstatku konta na řádné Uživatelské konto nebo do uplynutí lhůty 30 dní (tj. po dobu trvání Dočasného uživatelského konta) a následné výplaty nevyčerpaných vkladů. Pokud jste své Dočasné konto využili pro uzavření Sázek, budou vaše osobní údaje zpracovávané dle pravidel pro užívání Hazardních her, jak je popsáno níže v čl. 4.2.

• Registrace a identifikace. Podmínkou pro dokončení Registrace a přidělení přístupových údajů k Uživatelskému kontu je ověření vaší totožnosti a věku, nastavení sebeomezujících opatření a ověření, že nejste vedeni v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách dle § 16 ZHH.

Osobní údaje nutné pro Registraci zahrnují vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo) a údaje o vašich sebeomezujících opatřeních.

Identifikační údaje jsme dle § 16 AML zákona a § 46 ZHH povinni ověřovat z vašeho Průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny a dále zaznamenat do naší interní databáze druh a číslo Průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Rovněž jsme povinni ověřit shodu vaší podoby s vyobrazením v Průkazu totožnosti.

Za tímto účelem budeme v souladu s § 16 AML zákona a u technické hry navíc v souladu s § 46 odst. 4 ZHH zpracovávat výše uvedené údaje spolu s informací o tom, kdo a kdy provedl vaší první identifikaci, a uchovávat je po dobu vaší Registrace ke kurzovým sázkám (tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a Tipsportem) nebo po dobu 10 let od provedení vaší identifikace, podle toho, která lhůta bude delší;

Dále zjistíme a zaznamenáme, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v souladu s § 8 odst. 3 AML zákona. Identifikačními údaji fyzické osoby dle AML zákona jsou jméno a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Kromě výše uvedeného jsme dále dle § 16 odst. 1 AML zákona povinni uchovávat údaj o tom, kdo a kdy provedl vaši identifikaci. Doba zpracování uvedených údajů je AML zákonem stanovena na 10 let od ukončení vaší registrace ke kurzovým sázkám;

• Kontrola Sázejícího a ochrana proti podezřelým obchodům. Podle AML zákona (zejména § 18 an. AML zákona) jsme povinni sledovat chování Sázejících a identifikovat podezřelé obchody. Abychom splnili tyto zákonné povinnosti a abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich prostředků, prostředků ostatních Sázejících, našich Hazardních her před porušováním podmínek Hazardních her či jejich obcházením či před jiným zneužíváním poskytovaných Hazardních her nebo před podvodným jednáním ověřujeme v rámci Registrace a na základě vašeho čestného prohlášení původ peněžních prostředků, které využíváte k účasti na Hazardních hrách, a že tyto prostředky nepocházejí z nelegální činnosti. Při vašem dalším užívání Hazardních her rovněž sledujeme a ověřujeme vaše identifikační a kontaktní údaje, identifikační doklady či způsob užívání Hazardních her, jak je popsáno níže v bodu 4.2.2. Takový postup je nezbytný pro poskytování Hazardních her a pro uzavření smlouvy o poskytování Hazardních her.

4.1.3 Rozsah zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které od vás získáváme prostřednictvím registračního formuláře při podání Žádosti o registraci a údaje, které nám poskytnete na Pobočkách při provádění Registrace. Jedná zejména o následující údaje:

• identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení a titul, rodné číslo (popř. datum a místo narození, pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno), korespondenční adresa, adresa trvalého pobytu, státní občanství a stát narození, pohlaví, telefonní (popř. faxové) číslo, emailová adresa a datová schránka;

• údaje z Průkazu totožnosti: číslo průkazu, vydávající orgán, doba platnosti průkazu;

• registrační údaje k Uživatelskému kontu: uživatelské jméno, ID uživatele, heslo apod.;

• platební údaje: číslo platebního účtu, IBAN, částečně anonymizované číslo platební karty (pouze v rozsahu prvních 6 číslic a posledních 4) a podobné související údaje nutné k provedení a ověření plateb.;

• vaše zvolená sebeomezující opatření;

4.2 POSKYTOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER

4.2.1 V případě, že si u nás vytvoříte Dočasné uživatelské konto nebo v případě, že jste prošli procesem Registrace, budeme nadále zpracovávat údaje, které jste nám poskytli v rámci Žádosti o registraci a při samotné Registraci, které jsou nezbytné pro další poskytování Hazardních her. V rámci vašeho využívání Hazardních her o vás budeme získávat další údaje související s vaším využíváním Hazardních her, včetně údajů o vašich herních aktivitách, a tyto dále zpracovávat, abychom vám umožnili účast na našich Hazardních hrách za zveřejněných podmínek a zprostředkovali vám tak co nejlepší herní zážitek.

4.2.2 Účely a doba zpracování. V případě, že se zúčastníte námi poskytovaných Hazardních her, zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:


• Poskytování Hazardních v souladu s Herními plány znát k tomu, abychom vám


her. plnění smluvních povinností, které vůči vám máme, uvedenými v bodě 4.1.1výše. Určité vaše údaje potřebujeme mohli poskytovat Hazardní hry, včetně souvisejících povinností.


V rámci vašeho využívání Hazardních her kromě údajů, které jsme od vás získali v rámci Žádosti o registraci či v rámci Registrace a jejichž zpracování nám ukládají ZHH a AML zákony dále zpracováváme údaje o vašem Uživatelském kontě, údaje o odehraných hrách a vašich sázkách, včetně všech doprovodných údajů těchto her a sázek (vypsaný kurs, vaše výhra a související údaje).

Údaje uchováváme po dobu trvání vašeho Uživatelského konta (z důvodu plnění smlouvy a zároveň plnění zákonných povinností) a povinné údaje rovněž po dobu, kterou nám určují zákonné povinnosti – zejména AML zákon (tj. v níže popsaných případech až 10 let od provedení jednotlivých transakcí).

• Ochrana proti podvodným jednáním. Podle ZHH jsme povinni zajistit všem Sázejícím rovné podmínky a rovnou možnost výhry. Abychom mohli takové rovné podmínky zajistit a abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich prostředků, prostředků ostatních Sázejících, našich Hazardních her a našich informačních systémů před porušováním podmínek Hazardních her či jejich obcházením či před jiným zneužíváním poskytovaných Hazardních her nebo před podvodným jednáním, prostřednictvím Internetové aplikace automatizovaně sledujeme a vyhodnocujeme vaše využívání služeb, včetně některých technických údajů s tím spojených (vaše IP adresa, lokace této IP adresy, četnost přihlášení aj.).

Dále jsme podle AML zákona povinni sledovat chování Sázejících a identifikovat podezřelé obchody. Jsme tak povinni identifikovat např. zda Sázející nenakládá s prostředky, které zjevně neodpovídají jeho majetkovým poměrům, zda vědomě neprovádí ztrátové obchody, zda Sázející neprovádí Sázky s nízkým rizikem a v nízkých poměrech ke svým vkladům či zda neočekávaně nežádá výplatu dosud nevyužitých finančních prostředků. Pro plnění této zákonné povinnosti proto sledujeme vaše jednotlivé Sázky a celkové nakládání s finančními prostředky při využívání Hazardních her. Povinnost uchovávat tyto údaje trvá po dobu 10 kalendářních let od provedení každé Sázky (transakce); lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku od provedení takové Sázky.

V případě, že identifikujeme podezřelé obchody nebo podezřelé jednání, které by mohlo narušit integritu našich Hazardních her či jinak ohrozit naše hazardní hry či informační systémy, na kterých jsou provozovány, jsme oprávnění přerušit užívání nebo odmítnout vytvoření vašeho Dočasného uživatelského konta nebo Uživatelského konta, můžeme dočasně omezit funkce vašeho Uživatelského konta nebo Vám zamezit provádět Sázky, hrát Hazardní hry nebo vkládat či vybírat peněžní prostředky. V případě, že máme podezření na zneužívání vašeho Uživatelského konta, můžeme rovněž dočasně omezit

maximální výši vašich možných částek, které můžete v rámci našich Hazardních her sázet nebo vkládat do hry.

Takový postup je nezbytný pro poskytování a zajištění integrity a funkčnosti našich Hazardních her a pro zajištění rovných podmínek a rovných možností výhry v souladu s ZHH. Tipsport dbá na ochranu svých Sázejících a na zajištění funkčnosti svých Hazardních her. Vzhledem k velkému množství Sázejících využívajících Hazardní hry v internetovém prostředí je takový způsob ochrany jedinou možnosti, jak zajistit dostatečnou a efektivní ochranu našich Hazardních her a informačních systémů, stejně jako ostatních Sázejících kurzových sázek a technických her Tipsport.

V případě podezření na zneužití Hazardních her nebo jiné podvodné jednání můžeme vaše osobní údaje rovněž použít pro oznámení případných trestných činů. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem spočívající v ochraně našich Hazardních her, našich prostředků a informačních systémů.

• Tipkonto. Součástí námi poskytované služby Hazardních her je program Tipkonto, jehož pravidla jsou upravena v § 9 Všeobecných podmínek a parametrech Tipkonta. Tipkonto je součástí našich služeb spočívajících v poskytování Hazardních her. V souladu s parametry Tipkonta získáváte za uzavřené Sázky bonus v podobě Netů.

V rámci vedení vašeho Uživatelského konta tak pro účely programu Tipkonto zpracováváme údaje související s vašimi Sázkami, a to včetně evidence získaných Netů na základě uskutečněných Sázek, poskytnutými či čerpanými výhodami vyplývajícími z dalších bonusových programů. Údaje zpracováváme jako součást poskytování Hazardních her na základě oprávněného zájmu, který spočívá v poskytování výhod a odměn za užívání Hazardních her a Služeb. Údaje uchováváme po dobu trvání vašeho Uživatelského konta a údaje o uskutečněných Sázkách dále po dobu popsanou níže.

V případě, že si nepřejete, abychom nadále evidovali vaše Nety a zpracovávali údaje z vašich Sázek a dalších bonusových programů v rámci Tipkonta, můžete se z Tipkonta odhlásit prostřednictvím svého Uživatelského konta. Odhlášení má povahu námitek proti zpracování a v případě, že se z Tipkonta odhlásíte, ztrácíte možnost nadále využívat Nety a další výhody bonusových programů spojených s využíváním Netů.

• Evidence přijatých Sázek. Podle ZHH a podle AML zákona jsme povinni uchovávat veškeré informace o přijatých sázkách a vyplacených výhrách (včetně vašich identifikačních údajů získaných v rámci Registrace) a sledovat tak pohyb peněžních prostředků na vašem Uživatelském kontu. Tato povinnost nám trvá po dobu 10 let od každého provedené transakce, kterou provedete v rámci služeb Tipsport, resp. 10 let od ukončení Uživatelského konta.

• Zákaznická podpora. V rámci poskytování Hazardních her vám rovněž zajišťujeme služby zákaznické podpory, prostřednictvím kterých s vámi komunikujeme a usnadňujeme vám tak vyplácení výher a užívání našich služeb. Komunikace zákaznické podpory prostřednictvím callcentra, emailu nebo chatu na stránkách www.tipsport.cz a v rámci vyřízení vašich požadavků a žádostí rovněž zpracováváme vaše osobní údaje. Záznamy komunikace s vámi můžeme rovněž uchovávat po dobu nezbytnou k vyřízení požadavků.

• Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu s vámi, tedy po ukončení Uživatelského konta, můžeme rovněž po dobu běhu promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž uchování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků.

5 DALŠÍ SLUŽBY A JINÉ OPERACE

Dále vám poskytujeme následující služby, při kterých rovněž dochází ke zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

5.1 KOMUNITNÍ SLUŽBY

5.1.1 Pokud máte aktivní Uživatelské konto (popř. Dočasné uživatelské konto), můžete se přihlásit ke komunitním službám Tipsport. Komunitní služby Tipsport spočívají zejména v možnosti Sázejících vkládat své Sázky do tzv. Tiket arény, dále sdílet své analýzy sportovních událostí, přidávat příspěvky do diskuzních fór či si vytvářet vlastní profil. Komunitní služby jsou vzájemně provázané a jsou neoddělitelně provozované na internetových stránkách www.tipsport.cz, www.tipsport.sk a www.chance.cz.

Při využívání komunitních služeb Tipsport dochází v rozsahu nezbytném k využívání těchto služeb ke zpracování vašich osobních údajů. V rozsahu, který si zvolíte ve svém profilu a

v rozsahu, ve kterém budete využívat jednotlivé funkcionality komunitních služeb Tipsport, bude docházet ke zveřejňování vašich příspěvků, uživatelského obsahu (příspěvků, analýz či tiketu) na stránkách www.tipsport.cz, www.chance.cz a www.tipsport.sk.

Komunitní služby Tipsport jsou jako společné služby poskytovány společnostmi Tipsport, Tipsport SK a CHANCE jako společnými správci osobních údajů. CHANCE i Tipsport SK využívají osobní údaje uživatelů komunitních služeb ve stejném rozsahu jako Tipsport. Tipsport SK údaje dále zveřejňuje na stránkách www.tipsport.sk a CHANCE je zveřejňuje na stránkách www.chance.cz. Tipsport obdobným způsobem přebírá údaje uživatelů komunitních služeb CHANCE provozovaných na stránkách www.chance.cz a údaje uživatelů komunitních služeb Tipsport SK provozovaných na stránkách www.tipsort.sk. Více informací o zpracování společnými správci je uvedené v bodě 6.2 níže.

Osobní údaje účastníků komunitních služeb Tipsport mohou být dále sdíleny s dalšími subjekty (sociálními sítěmi a médii), jak je blíže popsáno v kapitole Příjemci osobních údajů v bodě 6.1. Jedná se především o sdílení analýz sportovních nebo jiných událostí vložených ze strany uživatelů Tiket arény.

5.1.2 Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem umožnění vašeho aktivního využívání komunitních služeb. Osobní údaje zpracováváme zejména pro následující konkrétní účely:

• vkládání příspěvků do diskuzních fór na stránkách komunitních služeb Tipsportu, Tipsportu SK a CHANCE;

• zveřejňování uživatelských sportovních analýz na stránkách komunitních služeb

Tipsportu, Tipsportu SK a CHANCE ;

• zveřejňování tiketů uživatelů v Tiket aréně na stránkách komunitních služeb Tipsportu,

Tipsportu SK a CHANCE ;

• vedení veřejného uživatelského profilu a uveřejňování dalších údajů na tomto profilu;

• sdílení údajů s Tipsportem SK a CHANCE.

5.1.3 Rozsah zpracovávaných údajů. Pro účely provozování komunitních služeb v nezbytném rozsahu používáme váš hráčský profil, který si můžete upravit v rámci svého Uživatelského konta a dále veškerý obsah, který sami vytváříte a zveřejňujete v rámci Tiket arény. Jedná se tak zejména o následující údaje:

• údaje o vašem Uživatelském kontě;

• vaše příspěvky v diskuzních fórech;

• vaše analýzy sportovních nebo jiných událostí;

• vaše tikety (Sázky), které si výslovně přejete zveřejnit.

5.1.4 Doba zpracování. Vaše údaje v rámci komunitních služeb Tipsport zpracováváme po celou dobu vaší registrace do této služby. V případně ukončení vaší registrace z komunitních služeb a/nebo v případě ukončení vašeho Uživatelského konta či Dočasného uživatelského konta přestaneme vaše údaje pro účely komunitních služeb zpracovávat nejpozději do 30 dnů od ukončení této registrace či Uživatelského konta (popř. Dočasného uživatelského konta).

5.2 SOUTĚŽE

5.2.1 V případě, že se přihlásíte k účasti na našich soutěžích (jejichž přehled naleznete zde), budeme vaše údaje zpracovávat za účelem umožnění vaší účasti v těchto soutěžích a jejich vyhodnocení, včetně jednotlivých údajů, na kterých je konkrétní soutěž postavena (např. vaše Sázky, Výhry či jiné údaje zpracovávané v rámci užívání Hazardních her nebo jiných služeb Tipsport, na kterých může být příslušná soutěž založená). Soutěží, kterých se můžete jako Sázející zúčastnit, jsou vzájemně provázané a jsou poskytované jako jedna komplexní služba, a to na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud se přihlásíte k účasti na našich soutěžích, automaticky vás tedy budeme zařazovat do všech námi pořádaných soutěží, a to do doby, než se z těchto soutěží odhlásíte a/nebo do zrušení vašeho Uživatelského konta (popř. Dočasného uživatelského konta) nebo do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas s účastní na soutěžích Tipsportu.

Soutěže jsou poskytovány společně společnostmi Tipsport, Tipsport SK a CHANCE jako společnými správci osobních údajů. CHANCE i Tipsport SK využívají osobní údaje Sázejících účastnících se soutěží ve stejném rozsahu jako Tipsport. Tipsport obdobným způsobem přebírá údaje uživatelů služeb CHANCE provozovaných na stránkách www.chance.cz a údaje uživatelů Tipsport SK provozovaných na stránkách www.tipsport.sk. Abychom mohli vaše osobní údaje o Sázkách a jiném využívání Hazardních her a Služeb sdílet s těmito společnosti, vyžadujeme si od vás výslovný souhlas. Více informací o zpracování společnými správci je uvedené v bodě 6.2 níže.

Výsledky a žebříčky některých soutěží mohou být veřejně dostupné na internetových stránkách www.tipsport.cz a zároveň případně na stránkách www.tipsport.sk a www.chance.cz, pokud je soutěž organizována ve spolupráci s Tipsportem SK či CHANCÍ. Pro účely zveřejnění výsledků soutěží dochází k anonymizaci vašich osobních údajů, tak aby ze zveřejněných informací nebyla patrná Vaše identita. Veškeré žebříčky a výsledky soutěží jsou zveřejňované jako anonymizované.

5.2.2 Odvolání souhlasu. Souhlas se svou účastní na soutěžích pořádaných Tipsportem můžete kdykoli odvolat a my vaše údaje přestaneme zpracovávat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

5.2.3 Rozsah zpracovávaných údajů. Abyste se mohli účastnit soutěží, potřebujeme zpracovávat následující osobní údaje, a to v rozsahu, ve kterém jsou vymezené v přihlašovacím formuláři při přihlášení do soutěže, a dále osobní údaje, jejichž zpracování je pro konkrétní soutěž nezbytné:

• kontaktní a identifikační údaje z vašeho Uživatelského konta (popř. Dočasného uživatelského konta);

• popř. údaje o využívání Hazardních her souvisejících s danou soutěží, včetně vašich Sázek, Výher a dalších způsobů využívání Hazardních her.

5.2.4 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je umožnění účasti v námi organizovaných uživatelských soutěžích v souladu s podmínkami těchto soutěží, včetně případného kontaktování výherce a doručení výhry. Údaje pro tento účel zpracováváme do ukončení příslušné soutěže a po přiměřenou dobu zpravidla nepřesahující 1 rok po ukončení

soutěže za účelem doručení případných výher či vyřešení podnětů či podání účastníků soutěže či jiných osob.

5.2.5 Konkrétní účel zpracování, rozsah údajů a doba zpracování vždy záleží na konkrétní soutěži, které se zúčastníte, a pokud není zjevný z pravidel soutěže, může být dále popsán v pravidlech takové soutěže. V případě rozporu mezi pravidly konkrétní soutěže a tímto článkem 5.2, mají přednost pravidla konkrétní soutěže.

5.3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

5.3.1 Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našich službách a jiných obchodních sdělení související s produkty Tipsportu, případně jiné komunikace související

s našimi Hazardními hrami, službami a produkty. Jedná se zejména o novinky týkající se našich soutěží a produktů, které by pro vás mohly být na základě vašeho předchozího využívání našich Hazardních her a Služeb relevantní. Novinky vám můžeme zasílat prostřednictvím vaší e-mailové adresy a/nebo prostřednictvím SMS na vaše telefonní číslo. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich Sázejících o novinkách Tipsportu či doručování jiných obchodních sdělení. Pokud vznesete námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

5.3.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména vaše následující osobní údaje:

• jméno a příjmení;

• korespondenční adresa;

• emailová adresa;

• telefonní (popř. faxové) číslo;

• údaje o vašich Sázkách a celkovém využívání Hazardních her.

5.3.3 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v nabídce našich služeb, které by pro vaše potřeby považujeme za relevantní. Údaje pro tento účel zpracováváme do ukončení vaší registrace ke kurzovým sázkám.

5.4 CALLCENTRUM

5.4.1 V případě, že nás kontaktujete na našem kontaktním telefonním čísle, na začátku hovoru vás upozorníme, že hovor může být nahráván. Nahrávky hovorů následně uchováváme pro účely vyřízení vašeho požadavku souvisejícího s poskytováním našich služeb, zejména Hazardních her. Služby callcentra jsou poskytovány dle našeho smluvního závazku vůči vám a vaše osobní údaje v rámci call centra zpracováváme, abychom mohli tento smluvní závazek splnit.

5.4.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Nahrávky uchováváme jako celý záznam hovoru. Dochází tedy ke zpracování veškerých údajů, které nám v rámci hovoru sdělíte, včetně následujících údajů:

• jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo;

• údaje o vašem uživatelském kontu.

5.4.3 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyřízení vašeho požadavku. Za tímto účelem uchováváme nahrávky hovorů s vámi po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku, v odůvodněných případech pak maximálně po dobu 1 měsíce.

5.5 COOKIES

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete na https://www.tipsport.cz/…-ochrana-dat.

6 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

6.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související poskytováním Hazardních her, administrativní podporou, využívání softwarových prostředků apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

• s ostatními společnostmi ze skupiny Tipsport za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdílení některých služeb (např. callcentra nebo procesování a ověření plateb). Údaje poskytujeme zejména následujícím společnostem skupiny Tipsport, které zajišťují některé zpracovatelské činnosti:

o CHANCE a.s., se sídlem na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12550,

IČO: 281 78 815;

o TIPSPORT a.s., se sídlem na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. B 673,

IČO: 186 00 824; a

o TIPSPORT SK, a.s., se sídlem na adrese J. Kalinčiaka 14, Žilina 010 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Žilině, oddíl

Sa, vložka 10502/L, IČO: 36 436 861.

• údaje z komunitních služeb – zejména údaje z Tiket arény a analýzy sportovních a jiných událostí sdílíme se sociálními sítěmi jako je Facebook (www.facebook.com) nebo Twitter (www.twitter.com), popř. s médii, jako např. Česká televize (www.ceskatelevize.cz) nebo televize Nova (www.tvnova.cz);

• k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb. Jedná o zejména o následující dodavatele:

o NOTIA Informační systémy, spol. s r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Blanická 553/16, PSČ 12000, IČO: 629 17 731 (https://www.notia.com), zprostředkovávající výplatu Sázek a Výher;

o ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4. IČO: 251 45 444 (www.iczgroup.com), zajišťující síťovou bezpečnost naší infrastruktury a informačních systémů;

o Dimension Data Czech Republic s.r.o, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00

Praha 4, IČO: 261 75 738 (https://www2.dimensiondata.com/cs-CZ), zajišťující zabezpečení našich informačních systémů;

o FOCS, se sídlem Na Žertvách 23, Praha 8 180 00, IČO: 28947738, poskytující komplexní řešení pro zasílání marketingových sdělení a management marketingových kampaní.

• k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

• dle povinností vyplývajících ze ZHH zasíláme vaše identifikační údaje a údaje o využívání Hazardních her pravidelně Ministerstvu financí ČR. Zároveň, pokud se na nás v rámci výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci se žádostí o poskytnutí osobních údajů, zpřístupníme vaše osobní údaje příslušnému orgánu v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního aktu.

6.2 Společní správci

Komunitní služby (popsané v bodě 5.1 výše) a některé soutěže (popsané v bodě 5.2) poskytujeme společně a nerozdílně se společnostmi CHANCE a Tipsport SK, které jsou tak ve vztahu ke všem osobním údajům zpracovávaným v rámci těchto služeb spolu s námi v postavení společných správců. Zpracování osobních údajů společností CHANCE je popsáno v jejích Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetových stránkách www.chance.cz. Zpracování osobních údajů Tipsportem SK pak v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetových stránkách www.tipsport.sk.

Každý uživatel komunitních služeb a/nebo účastník soutěží je oprávněn vykonávat svá práva vůči společnosti, u které má zřízené své Uživatelské konto a u které se tedy do komunitních služeb přihlásil. Vůči Tisportu můžete vykonávat svá práva, jak je popsáno v kapitole 8 níže, případně se obrátit na naši zákaznickou podporu Tipsport.

6.3 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

7 ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich aplikaci a služeb, zabezpecini síťového provozu a to jak interních tak externích sítí a přístupu, a silné ověřování každého pracovníka či dodavatele podílejícího se na zpracování. Kazdy přístup je evidován v monitorovacím systému tak aby bylo zajištěno dosažení pouze nezbytné nutné úrovně práce s vašimi osobními údaji k poskytování nejvyšší kvality našich služeb. Organizační opatření pomáhají prosadit bezpečně nakládání se všemi daty, které během vašeho využívání našich služeb vznikají a efektivně zabraňují úmyslnému i neúmyslnému úniku.

Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněného změnění vašich dát budete neodkladné informováni. Vaše data jsou pro nás na prvním místě.

8 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 6 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého Uživatelského konta na stránkách www.tipsport.cz.

Pokud u nás nemáte vytvořené Uživatelské konto, ale přesto byste rádi uplatnili některé ze svých níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové

adresy osobniudaje@tipsport.cz nebo prostřednictvím formuláře na adrese https://www.tipsport.cz/podpora.

Pro přihlášení ke svému Uživatelskému kontu na stránkách www.tipsport.cz potřebujete znát své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

8.1 Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat, opravu některých údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme, v některých případech máte právo požadovat vymazání vašich údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb), v některých případech právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů námi. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který jste nám případně dříve poskytli. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

8.2 Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořené Uživatelské konto na stránkách www.tipsport.cz, můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do svého Uživatelského konta. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím vašeho Uživatelského konta a/nebo toto konto nemáte vytvořené, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy osobniudaje@tipsport.cz nebo prostřednictvím formuláře na adrese https://www.tipsport.cz/podpora.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

8.3 Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to prostřednictvím Uživatelského konta a/nebo, pokud toto konto nemáte vytvořené, prostřednictvím emailové

adresy osobniudaje@tipsport.cz nebo prostřednictvím formuláře na adrese https://www.tipsport.cz/podpora.Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností (zejména povinnosti dle AML zákona, jak je popsáno výše v čl. 4.2.2) či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas se zpracováním těchto údajů dříve poskytli nebo pokud další zpracování nebude vyžadovat zákon (zejména pak AML zákon, jak je popsáno výše v čl. 4.2.2).

8.4 Odvolání souhlasu

Souhlas ke zpracování údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy osobniudaje@tipsport.cz nebo formuláře na adrese https://www.tipsport.cz/podpora. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle čl. 8.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

8.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Většina údajů je vám automaticky zpřístupňovaná prostřednictvím vašeho Uživatelského konta. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracovávám a/nebo pokud nemáte vytvořené Uživatelské konto , kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy

osobniudaje@tipsport.cz nebo prostřednictvím formuláře na adrese https://www.tipsport.cz/podpora Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů jinému poskytovateli, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

8.6 Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

8.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

8.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

9 VÝKLAD POJMŮ

Výrazy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů s velkým počátečním písmenem mají následující význam (pokud není výslovně uvedeno jinak) a/nebo význam, který je používaný v ostatních dokumentech, na které tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazují, tj. Herní plán pro kurzové sázky, Herní plán pro provozování internetové kurzové sázky, Herní plán pro provozování internetových technických her nebo Všeobecné podmínky.

(1) AML zákon – je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů, jež ukládá Tipsportu povinnost identifikace Sázejícího při vzniku smluvního vztahu spočívající v poskytnutí AML zákonem určených osobních údajů, jež je součástí Registrace dle příslušného herního plánu, a v některých případech též zajištění dalších zákonem vyžadovaných informací a prohlášení Sázejícího (viz též §5, §7 a §9 AML zákona).

(2) Dočasné uživatelské konto – je založeno Žadateli o registraci do doby úspěšného dokončení jeho Registrace, nejdéle však na dobu 30 dnů; zaniká (i) okamžikem převedení jeho zůstatku na Uživatelské konto nebo (ii) v případě nedokončení řádné Registrace výplatou nevyčerpaných vkladů dle podmínek ZHH a příslušného herního plánu.

(3) Hazardní hry – znamenají Kurzové sázky, Internetové kurzové sázky a Technická hra poskytované Tipsportem.

(4) CHANCE – znamená společnost CHANCE a.s., se sídlem na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, sp. zn. B 12550, IČO: 281 78 815

(5) Internetová aplikace – je počítačová aplikace na webových portálech Tipsportu, jejímž prostřednictvím je zajištěno uzavírání Sázek a dále Registrace a přístup Sázejícího k jeho Uživatelskému kontu; je přístupná rovněž prostřednictvím mobilních aplikací iOS a Android.

(6) Internetová kurzová sázka – hazardní hra poskytovaná Tipsportem v souladu s Herním plánem pro provozování internetové kurzové sázky.

(7) Kurzová sázka – hazardní hra poskytovaná Tipsportem v souladu s Herním plánem pro kurzové sázky.

(8) Platební prostředky – jsou prostředky určené k dotaci a výplatě peněžních prostředků na a z Uživatelského konta.

(9) Pobočka – provozní místo Provozovatele, v němž je zajišťována Registrace a některé další činnosti spojené s provozováním Hazardních her.

(10) Průkaz totožnosti – doklad vydaný orgánem veřejné správy, který musí být platný, je z něj patrná podoba jeho držitele a v němž je uvedeno alespoň (i) jméno/jména a příjmení držitele, (ii) datum narození, (iii) rodné číslo, bylo-li přiděleno a iv) místo narození, popřípadě jiné osobní údaje držitele, jež jsou potřebné pro Registraci a identifikaci Sázejícího dle AML zákona; občan ČR předkládá jako průkaz totožnosti platný občanský průkaz, nelze-li ho předložit, pak cestovní pas nebo řidičský průkaz; Cizí státní příslušník předkládá jako průkaz totožnosti pouze osobní identifikační průkaz (obdoba českého občanského průkazu) nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu na území ČR.

(11) Registrace – je základní podmínkou účasti na Hazardních hrách, kdy současně dochází k Registraci do všech dalších hazardních her provozovaných Tipsportem, jejímž účelem je poskytnutí a ověření osobních údajů uvedených Žadatelem o registraci v Internetové aplikaci; zahrnuje zejména zjištění a ověření totožnosti a věku Žadatele o registraci, nastavení Sebeomezujících opatření a registraci Platebního prostředku.

(12) Sázka – sázkou se rozumí dobrovolné uzavření jednorázové smlouvy mezi Sázejícím a Tipsportem dle stanovených pravidel.

(13) Sázející – znamená účastník Hazardních her, který v souladu s příslušným herním uhradí

Vklad.

(14) Sebeomezující opatření – jsou prostředkem k odpovědnému hraní na základě volby Sázejícího stanovené ZHH; jejich druhy a základní podmínky nastavení jsou podrobně upraveny v herních plánech pro jednotlivé Hazardní hry a dále pak v Internetové aplikaci.

(15) Služby – znamenají služby s výjimkou Hazardních her poskytované Tipsportem, zejména soutěže, komunitní služby a další služby;

(16) Technická hra – hazardní hra poskytovaná Tipsportem v souladu s Herním plánem pro technické hry.

(17) Tipsport SK – znamená společnost TIPSPORT SK, a.s., se sídlem na adrese J. Kalinčiaka 14, Žilina 010 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sa, vložka 10502/L, IČO: 36 436 861 (www.tipsport.sk);

(18) Uživatelské konto – konto u Tipsportu, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména Vklady, Sázky a Výhry; je automaticky založeno každému Sázejícímu při jeho Registraci; na Uživatelské konto bude za podmínek stanovených ZHH a herními plány pro

Hazardní hry převeden zůstatek Herního účtu Sázejícího, jež se zaregistroval u Tipsportu do hry Internetová kurzová sázka před účinností jednotlivých herních plánů.

(19) ZHH – je zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jež s účinností od 1. ledna 2017 nahrazuje předchozí zákon upravující sázení u Provozovatele (jímž byl zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, jež pozbyl své účinnosti ke dni 31. prosince 2016).

(20) Žadatel o registraci – se rozumí každá fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která u Provozovatele zahájila proces Registrace do hazardní hry provozované Tipsportem v Internetové aplikaci.

10 AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vašeho Uživatelského konta před datem jejich účinností.